Zorg en welzijn: goed en betaalbaar

De zorg staat onder druk: taken gaan naar de gemeente, de budgetten worden fors gekort, het eigen netwerk lijkt centraal te staan. Samenwerking met en communicatie tussen zorggebruikers en zorgaanbieders worden belangrijker. Eerlijkheid is geboden waar het gaat over de (on)mogelijkheden in de zorg.

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het begint ermee gewoon in de wijk te kunnen blijven als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat is belangrijk. De gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren, met wijkverpleegkundigen of wijkzorgteams. Zorgmedewerkers moeten zichtbaar zijn in de wijk en ‘aanklampbaar’.

Kwaliteit, betaalbaarheid en doelmatigheid van de zorg staan wat de PvdA betreft voorop. Op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen mag de overheid een beroep doen. Maar mensen die hulp nodig hebben, mogen niet vast komen te zitten in ingewikkelde en administratieve procedures. We zorgen ervoor dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks de groeiende ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat nodig hebben. En daarbij gaat het niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen daarna iets kunnen gaan doen.

Dit betekent voor deze raadsperiode:

  • Zorg en welzijn zijn dichtbij mensen beschikbaar, we kiezen voor spreiding, maar ook een goede verdeling over alle kernen. Dat betekent dus niet dat alle voorzieningen, zoals welzijnsaccommodaties of wijkcentra ook in elk dorp beschikbaar moeten zijn: het gaat vooral om een slimme en logische verdeling en een creatieve inzet van de betrokken mensen.
  • De zorg moet eenvoudig toegankelijk zijn: minder regels, direct contact met de zorgvrager, investeren in het gesprek vooraf.
  • Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft beschikbaar.
  • Zorg en welzijn horen bij elkaar, preventie staat voorop. We investeren in gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, ziekenhuizen e.d..
  • We kijken niet alleen naar zorgvragen, maar ook naar eenzaamheid en bijvoorbeeld wat iemand zelf te bieden heeft: het is dus niet alleen halen, je kunt ook wat komen brengen.
  • Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige woonvormen vallen hieronder.
  • Waar mogelijk ondersteunen we private initiatieven m.b.t. zorgvoorzieningen.