Sport verbindt, sport verbroedert

Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ en onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen mag daarbij geen drempel vormen.

Sport en spel dragen bij aan participatie en integratie. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van fairplay. Breedtesport is dé voedingsbodem voor topsport. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Naar verenigingen heeft de gemeente drie rollen: accommoderen, faciliteren en subsidiëren. Sportverenigingen hebben vooral een eigen verantwoordelijkheid, maar we bevorderen dat verenigingen een ‘thuis’ hebben, en zorgen via Stichting Sportservice Langedijk (SSL) dat zij in hun activiteiten worden ondersteund. Subsidie is het sluitstuk, vooral voor maatschappelijke activiteiten, maar eventueel ook als algemene ondersteuning.
  • Voor verenigingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de instandhouding van ‘hun’ accommodatie – een vorm van zelfredzaamheid – stellen we middelen, materialen en/of materieel.
  • De PvdA brengt het sportstimuleringsfonds actief onder de aandacht van kinderen en hun ouders. Sport is er voor iedereen.
  • Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg, scholen, SSL en sportverenigingen vinden we belangrijk. Met de GGD ontwikkelen we projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan. De sociale functie van sportverenigingen versterken we door verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg en/of dorpshuizen.
  • Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding – AWBZ.