Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen

De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij streven naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. De PvdA wil dat er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers.

Bouwen voor betaalbaar wonen is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Vooral starters op de woningmarkt hebben moeite om aan een woning te komen, door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen.

Krimp is vooral een autonome ontwikkeling, slechts voor een deel beïnvloedbaar. Maar krimp leidt ertoe dat voorzieningen voor jeugd en jongeren onder druk komen te staan. Aan de ene kant komt dit doordat er minder kinderen zijn, aan de andere kant door een grotere druk op voorzieningen voor ouderen. Deze ontwikkeling keren we niet door meer woningen te bouwen. Veel belangrijkers is het bestaande woningen aan die nieuwe bevolkingssamenstelling aan te passen. Voor ouderen zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wat betekent dit voor Langedijk?

  • Wij zijn voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. De beste garantie voor gemengde wijken is keuzevrijheid. Eenzijdige samenstelling van wijken willen we voorkomen door renovatie en indien nodig sloop/nieuwbouw om keuzes te vergroten.
  • We faciliteren de woningbouw door plan- en inspraakprocedures te versnellen, door procedures, waar mogelijk, niet achter elkaar maar gelijktijdig te laten lopen. Vooralsnog zijn we terughoudend waar het gaat om volledig welstandsvrij te bouwen of te ontwikkelen: we vinden het belangrijk dat bouwwerken binnen een bepaald gebied bij elkaar passen en blijven passen.
  • Vraaggericht bouwen wordt steeds belangrijker op de woningmarkt. De mogelijkheden hiertoe willen we goed faciliteren. Hierbij hoort ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen (collectief particulier opdrachtgeverschap). Hiervoor streven we naar een aangepast welstandsbeleid.
  • We willen leegstaande bedrijfspanden voorkomen, door bijvoorbeeld het pand een andere bestemming te geven of als kluswoning aan te bieden op de woningmarkt.
  • Bouwen op inbreidingslocaties heeft onze voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe wijken/uitleggebieden. Als gemeente moeten we lagere grondopbrengsten accepteren maar ook prijsafspraken met de buurgemeenten maken.
  • De PvdA wil geld vrij maken om te kunnen werken aan behoud van leefbaarheid in de kernen. Bewoners krijgen hier directe invloed op.
  • Bouw- en herstructeringsprojecten worden afgestemd op de toekomstige bevolkingssamenstelling waarbij gebouwd wordt om het zelfstandig wonen van ouderen te faciliteren.
  • Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen worden gestimuleerd, niet door regelgeving gehinderd.
  • We kijken naar integrale woonlasten. Huur/hypotheek, energie en lokale lasten worden samen beschouwd.