Moderne democratie, goed bestuur

De kloof tussen burger en politiek is de afgelopen jaren alles behalve verkleind. De PvdA Langedijk gelooft in de modernisering van de democratie. Bij de moderne burger, die inspraak heeft op school en op het werk en die als kritische consument is gaan denken, past niet dat hij één keer in de vier jaar mag stemmen en verder zijn mond moet houden. Een burger die zich actief wenst te bemoeien met het bestuur moet daar de mogelijkheid toe hebben.

Betrouwbaar bestuur en goede dienstverlening zijn zaken waar de mensen op kunnen rekenen bij de PvdA Langedijk. De vrijblijvendheid is voorbij. Bestuurders moeten dienstbaar door het leven gaan en de excessen in de (semi) publieke sector worden aangepakt.

Dit betekent:

  • Burgers krijgen binnen de vastgestelde termijnen antwoord op hun vragen.
  • We werken actief aan het in stand houden van de bestaande overlegorganen.
  • Burgers worden goed geïnformeerd over alle mogelijkheden van inspraak richting de raad: brieven, deelname aan raadsavonden, burgerinitiatief, etc.
  • Buurtcomités, werkgroepen van burgers en dorpsraden zijn gesprekspartners voor de gemeente.
  • Burgers worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. Niet alleen in de gemeenten zelf maar ook in het onderwijs, het welzijn, de zorg, de corporaties etc. Het bestuur moet zich verantwoorden over wat ze met de inspraak van belanghebbenden heeft gedaan. Want daadwerkelijke inspraak is meer dan een keertje luisteren.
  • Elektronische dienstverlening wordt bevorderd en de gemeente draagt zorg voor de toegankelijkheid voor mensen met (digitale) functiebeperkingen.