Kansen voor jongeren: onderwijs centraal

Onze kinderen zijn het kapitaal van de toekomst. Zolang kinderen naar school gaan moeten ze verzekerd zijn van een beschermde, liefdevolle omgeving die ze een stevige basis biedt voor een goede toekomst. Als jongeren van school komen moet alles op alles worden gezet om ze aan het werk te krijgen.

Door dalende leerlingaantallen staat het onderwijs in Langedijk onder druk. Tot 2023 komen er ruim 10 % minder leerlingen. Er zijn daarom slimme oplossingen nodig om te zorgen dat kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs overeind blijven.

De PvdA Langedijk staat en gaat voor goed onderwijs. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor is goed onderwijs een absolute voorwaarde. We staan voor openbaar en bijzonder onderwijs in alle kernen van Langedijk. Dat gaat niet vanzelf. Voorop staat de kwaliteit: kwaliteit in de zin van goed onderwijs en functionele en veilige huisvesting. Om dat te bereiken worden scholen samengevoegd,  dependances gevestigd of een nieuwe school gebouwd.

Dit alles met één doel: de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Kwaliteit die zorgt voor goed presterende scholen en leerlingen. Onderwijs als voorportaal van een goede toekomst voor iedereen.

Voor de komende vier jaar betekent dit:

  • Het vastgestelde huisvestingsplan voor het onderwijs gaat niet in de la, maar wordt vanaf 2015 onverkort uitgevoerd. Hiermee wordt voor de meeste scholen voorzien in een belangrijke verbetering van de accommodaties.
  • Voor de Steltloper en Paus Johannes in Sint Pancras wordt een nieuw gezamenlijk schoolgebouw gerealiseerd, op de plaats waar nu de Paus Johannes staat.
  • We zetten in op de vorming van integrale kindcentra: voorzieningen die aan kinderen van 0-12 jaar in een doorgaande lijn onderwijs, opvang en begeleiding bieden.
  • We bevorderen de veiligheid in en rond de school. Veilig lopen en fietsen naar school horen daar ook bij.