Financiën van Langedijk: sociaal en realistisch

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

De gemeentelijke organisatie heeft al forse bijdragen geleverd aan de bezuinigingen en de grens van wat mogelijk is, is bereikt. Voor de PvdA liggen verdere bezuinigingen op de ambtelijke organisatie niet in de rede. Als er nog mogelijkheden zijn, dan moeten die gevonden worden in de huisvesting, het gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open source software en ‘het nieuwe werken’.

Het betekent dat er voor raad en college nog steeds werk aan de winkel is om de meerjarenbegroting sluitend te maken, sluitend te houden.

Dit betekent voor deze raadsperiode:

  • De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen, wij beheren die als onze eigen portemonnee. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s.
  • Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf, transparantie achteraf.
  • Langedijk moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen: de lokale lasten laten we maximaal stijgen met de inflatiecorrectie.
  • De PvdA zet zich actief in voor – het behoud van – kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen in de laagste inkomensgroepen (tot 120 procent bijstandsniveau).
  • De uitvoering van nieuwe taken moet binnen het overgedragen budget plaatsvinden. Kan dit niet, omdat Langedijk niet overeenkomt met de gemiddelde normen, dan kiezen wij principieel voor een samenleving waar voor iedereen plaats is, waar iedereen mee doet en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  • Reserves zijn belangrijk om tegenvallers op te kunnen vangen; het opbouwen van reserves is geen doel op zich.