Standpunten

Zoeken

Cultuur, toegankelijk voor iedereen

Langedijk kent een rijke traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist deze voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Door de inzet van middelen zoals een (jeugd)cultuurfonds willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft.

Lees verder

Financiën van Langedijk: sociaal en realistisch

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees verder

Iedereen telt mee!

Het sociale beleid verandert ingrijpend. Belangrijke taken die nu bij het Rijk en de provincie liggen, worden een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Zo verzorgt de gemeente begeleiding en dagbesteding, komt er één regeling voor mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben, de Participatiewet, én komen alle jeugdzorg-taken bij de gemeente te liggen.

Lees verder

Kansen voor jongeren: onderwijs centraal

Onze kinderen zijn het kapitaal van de toekomst. Zolang kinderen naar school gaan moeten ze verzekerd zijn van een beschermde, liefdevolle omgeving die ze een stevige basis biedt voor een goede toekomst. Als jongeren van school komen moet alles op alles worden gezet om ze aan het werk te krijgen.

Lees verder

Langedijk een duurzame gemeente

De PvdA Langedijk staat voor een groene en duurzame gemeente. Groen maakt een buurt prettiger om in te wonen, geeft kinderen de gelegenheid om te spelen en is noodzakelijk voor het voortbestaan van vogels en dieren. De gemeente houdt bij nieuwe bouwprojecten en renovaties van buurten en straten daarom rekening met het groen. Bij de uitbreiding, de inrichting en het onderhoud van het groen in de wijk worden wijkbewoners betrokken.

Lees verder

Langedijk een ondernemende gemeente

Toerisme en recreatie kunnen voor ondernemers en agrariërs in Langedijk een veel grotere betekenis krijgen, vindt de PvdA. Verbrede landbouw, wandel-, kano- en fietsroutes én verblijfsrecreatie worden aangemoedigd. De toeristische sector biedt goede mogelijkheden de werkgelegenheid in Langedijk verder te stimuleren.

Lees verder

Moderne democratie, goed bestuur

De kloof tussen burger en politiek is de afgelopen jaren alles behalve verkleind. De PvdA Langedijk gelooft in de modernisering van de democratie. Bij de moderne burger, die inspraak heeft op school en op het werk en die als kritische consument is gaan denken, past niet dat hij één keer in de vier jaar mag stemmen en verder zijn mond moet houden. Een burger die zich actief wenst te bemoeien met het bestuur moet daar de mogelijkheid toe hebben.

Lees verder

Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen

De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij streven naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. De PvdA wil dat er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers.

Lees verder

Samenwerken aan één Langedijk

De afgelopen decennia hebben veel nieuwe Nederlanders zich hier permanent gevestigd. Nederland is daarmee blijvend veranderd. In 2050 heeft een derde van onze inwoners hun geschiedenis in een ander land – zelf, via ouders of grootouders. Veel nieuwkomers en hun kinderen vinden prima de weg in Nederland. Jongeren draaien gewoon mee op school, stromen door naar een vervolgopleiding en vinden passend werk. Veel voetballers in het nationale elftal en aansprekende politici in stad en land hebben een achtergrond in een ander land dan Nederland.

Lees verder

Sport verbindt, sport verbroedert

Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ en onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen mag daarbij geen drempel vormen.

Lees verder

Veilig in de dorpen

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Je veilig voelen is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de gemeente wel veel doen om te zorgen voor veiligheid én een veilig gevoel. Veiligheid begint bij de aanpak van criminaliteit en asociaal gedrag.

Lees verder

Zorg en welzijn: goed en betaalbaar

De zorg staat onder druk: taken gaan naar de gemeente, de budgetten worden fors gekort, het eigen netwerk lijkt centraal te staan. Samenwerking met en communicatie tussen zorggebruikers en zorgaanbieders worden belangrijker. Eerlijkheid is geboden waar het gaat over de (on)mogelijkheden in de zorg.

Lees verder