Door Marcel Reijven op 14 oktober 2014

Wmo in Langedijk: het startschot is gegeven!

De Wmo raakt ons allemaal!

De nieuwe Wmo doet een beroep op ons allemaal!

Al héél lang staat de zorg in Nederland onder druk. Nederland vergrijst in een hoog tempo. Steeds meer mensen dien dan ook een beroep op zorg, doen een beroep op zorgvoorzieningen. Het zichtbare gevolg voor iedereen is dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Daar komt nog bij dat zorgverlening over héél véél verschillende schijven gaat. Dat moet dus anders – daarom de Wmo 2015, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe Wlz, de Wet langdurige zorg – maar dat kán ook anders: lokaal denken, lokaal doen. Naast het nadrukkelijke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht, is de lokale gedachte essentieel in de nieuwe wet.

Uiteraard is veel, zo niet alles, regionaal voorbereid; het belangrijke voordeel daarvan is continuïteit in de voorbereiding en gedeelde kennis. Per slot van rekening is de gemeente Langedijk op de markt van de zorg maar een kleine partij. En daar zien we nog een belangrijk voordeel door die regionale aanpak: Langedijk is voor de marktpartijen plotseling wel interessant, omdat de vraagzijde ruimer wordt ingevuld.

Dinsdag 7 oktober gaf de gemeenteraad van Langedijk het figuurlijke startschot voor de Wmo: tijdens de vergadering van de raad werden zowel het beleidsplan als de verordening vastgesteld. Langedijk doet dat ruim voor de wettelijke deadline van 1 november, wat een belangrijk succes is voor iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze documenten: college, ambtelijk apparaat, de Cliëntenraad Langedijk en de raad. Maar ook voor de afnemers van de zorg, de zorgvragers is het belangrijk: vroeg genoeg zijn de Langedijker kaders duidelijk.

Wat spreekt de fractie van de PvdA aan in dit beleidsplan? Heel kort is dat de visie op de zorg en de missie die daaruit volgt. Met dit beleidsplan weten we wat voor samenleving we in Langedijk willen hebben, wat voor samenleving we willen zijn. Misschien is het een utopisch beeld, die samenleving, maar het is wel een richting waar naartoe we kunnen werken. Het geeft ook aan dat we weliswaar een beleidsplan hebben, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er moet gewerkt worden, er moeten inspanningen geleverd worden om die missie te vervullen.

Wat ons minder aanspreekt, is het nog niet compleet zijn, het onvolkomen zijn van het beleidsplan. We missen de aandacht voor de keuzevrijheid, de behoeften van kleine doelgroepen; nadrukkelijk vragen we aandacht voor continuïteit van de zorg voor jongeren. Wat dat betreft is de fractie van de PvdA tevreden over de ondersteuning van de portefeuillehouder, zoals hij dat bracht in de forumvergadering van 24 september.

Het echte werk komt nog, óók voor de politiek: hoe pakt dit beleid in de praktijk uit? Wat zijn de effecten? Wat gebeurt er in 2015, het overgangsjaar? En er moeten óók in 2015 belangrijke besluiten worden genomen. Daarvoor hoeven we alleen maar te kijken naar de integrale aanpak van het sociale domein. In dit kader vinden we de brede ondersteuning voor het initiatief voor een begeleidingsgroep sociaal domein, een initiatief dat we met de fractie van de VVD inbrachten, zéér positief. Met een dergelijke groep heeft de portefeuillehouder een sparringpartner; de raad heeft daarmee een laagdrempelig informatiekanaal.

Tijdens de behandeling in het forum, op woensdag 24 september, brachten vooral de kleine fracties van PvdA en ChristenUnie veel punten in. Daarop zijn zowel het beleidsplan als de verordening op onderdelen aangepast, in onze visie verbeterd, en wel zo dat de fractie van de PvdA zich goed herkent in dit plan en deze verordening. De fractie kon dan ook van harte instemmen met het voorstel van het college!

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven