Door Marcel Reijven op 16 maart 2016

Toekomst peuterspeelzaalwerk in Langedijk bedreigd

Telt in Langedijk wel iedereen mee?

Gisteren, dinsdag 15 maart, heeft de Rechtbank Noord-Holland het faillissement van de Stichting Voorschool Langedijk (SVL) uitgesproken; gelijktijdig is een curator benoemd. De curator heeft aangegeven woensdag 16 maart 2016 nodig te hebben om de situatie in kaart te brengen, reden dat die dag alle locaties van SVL gesloten zijn. De verwachting is dat de medewerkers in de loop van de middag van de curator te horen krijgen (tot) wanneer de verschillende locaties weer geopend zijn. Wanneer en of de deuren definitief dicht gaan, is de directie van SVL nog niet duidelijk, zo blijkt uit een bericht op Facebook.

In een paar weken tijd is het wel heel snel gegaan: al een paar jaar werken de schoolbesturen, SVL, SKL (Stichting Kinderopvang Langedijk) en de gemeente aan de voorbereiding van het IKC, het integrale kindcentrum. Vlak voordat dat IKC in Oudkarspel vorm moet krijgen, valt een belangrijke speler weg. In het Langedijker visiedocument voor het IKC “De route naar een integraal kindcentrum” hebben de gemeente Langedijk en haar partners vastgelegd ernaar te streven dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 een op hen toegesneden ononderbroken aanbod krijgen – op het gebied van spel, cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.
Het IKC of kindcentrum is daarbij de “stip aan de horizon”, het gewenste eindbeeld. Uit het visiedocument blijkt ook dat dit gewenste eindbeeld slechts geleidelijk en gefaseerd kan worden gerealiseerd Hoe dan ook streven alle partners naar:

  1. Een basisaanbod voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, en op termijn een doorlopende didactische en pedagogische ontwikkelingslijn voor alle kinderen van 0-12 jaar;
  2. Het realiseren van een sluitend VVE aanbod voor kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 6 jaar, die dit op basis van hun ondersteuningsvraag en de geformuleerde toewijzingscriteria vragen van de kinderopvang/welzijnsinstelling en het basisonderwijs;
  3. Het realiseren van een warme overdracht van de voorschoolse periode naar de school
  4. Het zo vroeg mogelijk signaleren van ontwikkelingsachterstand of –voorsprong en andere ontwikkelingsgerelateerde zaken en het kunnen bieden van een passende aanpak, in samenwerking met andere partijen in de wijk en woonplaats zoals CJG, sport en cultuur.

Nu onder punt 1 een basisaanbod voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar wordt nagestreefd – waarmee niets anders dan de peuterspeelzaal kan worden bedoeld, immers het alternatief voor deze kinderen is kinderopvang, dat een heel andere doelstelling heeft – lijkt met het faillissement van SVL een belangrijke pijler onder het IKC weg te vallen. Per slot van rekening is SVL dé aanbieder van peuterspeelzaalwerk in Langedijk, en in het verlengde daarvan de belangrijkste aanbieder van voorschoolse educatie.

De PvdA Langedijk had in 2013, bij de presentatie van de visie op het IKC, een hoog verwachtingspatroon. Nu vragen we ons serieus af, wat de toekomst is van het IKC en welke rol het college hierin vervult. In de aanloop naar de raadsvergadering van 22 maart beraden we ons nog op wat we kunnen en wat we moeten doen. Onze belangrijkste zorg is in ieder geval de continuïteit van het peuterspeelzaalwerk, niet alleen in Oudkarspel, maar in de gehele gemeente Langedijk!

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven