22 november 2013

Reconstructie Voorburggracht (Oudkarspel) en Bovenweg: PvdA dient motie in

De geschiedenis herhaalt zich: de herinrichting van de Voorburggracht en de Bovenweg blijft een splijtzwam in de Langedijker politiek. Werd op 26 maart eerst besloten het ontwerp Maatwerkweg niet vast te stellen – ondanks het feit dat werd voldaan aan alle uitgangspunten van het VVL, het Verkeer- en Vervoerplan Langedijk -, waarna het college de opdracht kreeg wel de provinciale subsidie zeker te stellen, nu voert de raad in twee (!) extra vergaderingen een discussie over de inhoud van de voorgestelde reconstructie.

Vooral de fracties van VVD en Dorpsbelang Langedijk lijken door roeien en ruiten te gaan, als het gaat over verkeer en vervoer. Argumenten zijn niet meer van belang, slechts het eigen gelijk. Dat de raad staat voor het algemeen belang zal ergens in het achterhoofd van deze fracties nog wel bekend zijn, maar de stellingname lijkt gericht op een wel héél beperkte groep belanghebbenden… …

De PvdA staat daar anders in.

In het VVL heeft de raad vastgesteld, dat een duurzaam veilige inrichting van Bovenweg en Voorburggracht een maatwerkoplossing vraagt: een weg met ontsluitende functie, met extra aandacht voor veiligheid en leefbaarheid, met de daarbij horende normen van 6000 verkeersbewegingen, een 30 km-inrichting op kruispunten en oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers en daar waar fietsers en voetgangers zijn gescheiden van snelverkeer een limiet van 50 km/uur (blzn 20 en 34 VVL). Daarnaast heeft de raad uitgesproken pas over te gaan tot een duurzaam veilige inrichting wanneer er ‘werk met werk’ kan worden gemaakt. Nu blijkt uit technisch onderzoek blijkt dat groot onderhoud aan zowel de Bovenweg in Sint Pancras als de Voorburggracht in Oudkarspel niet langer kan worden uitgesteld, terwijl in delen van de Bovenweg ook vervanging van de riolering noodzakelijk is: het is dus het uitgelezen moment om over te gaan tot die duurzaam veilige inrichting.

Helaas moeten we erkennen dat het ná 26 maart, in ieder geval tot half oktober, met betrekking tot de reconstructie van beide wegvakken oorverdovend stil is geworden.

Omwonenden waren in ieder geval verbaasd: via publicaties in de pers werd bekend dat de Maatwerkweg niet doorging, en dan horen we in oktober dat de weg anders wordt ingericht basis van dat ontwerp Maatwerkweg; hoe kan dat nou? En terecht leidde die onbekendheid tot onvrede, onvrede over het feit dat zij, als direct aan- en omwonenden niet in de gelegenheid waren over die reconstructie mee te denken. En dat terwijl er grote zorgen bestaan over mogelijke geluidsoverlast en trillingen doordat het asfalt wordt vervangen door betonklinkers en er plateaus worden aangebracht. Daar komt in Oudkarspel ook nog de parkeerproblematiek bij: het parkeren moet van de oostzijde van de straat naar de westzijde, de kant waar het gros van de mensen woont.Die onvrede en zorgen zijn terecht. Aan de andere kant hebben veel anderen tijdens de raadsvergadering van 20 november, maar ook daarbuiten, zoals Kinderrijk Langedijk, Verkeersouders, VVNL, Dorpsraad Sint Pancras, ANBO Sint Pancras, Sint Maartenschool, ENFB, de raad juist opgeroepen de voorgestelde herinrichting voortvarend op te pakken.

Beide meningen, hoewel ze eigenlijk haaks op elkaar staan, verdienen serieuze aandacht. Om daar invulling aan te geven heeft de fractie van de PvdA, in samenspraak met Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en GroenLinks een motie opgesteld. In deze motie roepen de fracties het college (1) op rekening te houden met de zorgen die bestaan over het materiaalgebruik en de geplande plateaus, (3) in overleg met de aanwonenden in Oudkarspel het parkeerprobleem aan te pakken en (3) nu een aantal metingen te doen, in ieder geval naar de geluidsbelasting, om dat weer te doen een half jaar na oplevering van het werk.

Blijkt dan dat bijvoorbeeld de plateaus  overlast veroorzaken, dan kunnen die – omdat gebruik wordt gemaakt van klinkers – vrij eenvoudig worden weggehaald of aanpast. Zou bij de reconstructie asfalt worden gebruikt, dan liggen plateaus er waarschijnlijk véél langer.

U vindt de motie hier: 131125_Motie Reconstructie (2)