Door Marcel Reijven op 29 november 2013

Reconstructie Bovenweg/Voorburggracht: College kan voort, maar heeft nog wel wat werk te doen

Het kostte uiteindelijk drie extra raadsvergaderingen, maar nu is er (toch) een brede politieke steun voor de reconstructie van de Bovenweg in Sint Pancras en de Voorburggracht in Oudkarspel.

Op initiatief van de fracties van VVD en Dorpsbelang Langedijk kwam de reconstructie voor beide wegvakken weer op de politieke agenda. Directe aanleiding was het feit dat de direct aanwonenden niet of in ieder geval onvoldoende in het proces hebben kunnen participeren. Na een roerige, maar zeer informatieve raadsvergadering op 20 november werd er voorafgaand aan de vergadering van de 25e in twee ‘kampen’ een motie voorbereid: een van de fracties van PvdA, HvL/D66, Kleurrijk Langedijk en GroenLinks, waarin het college werd opgedragen tot uitvoering over te gaan, maar in de uitwerking nadrukkelijk rekening te houden met de geuite problemen en bezwaren (‘onze’ motie), en een andere, verdergaande motie van de fracties van VVD, CDA en Dorpsbelang Langedijk, waarin werd opgeroepen de Bovenweg wel, maar de Voorburggracht niet uit te voeren. Voor dat laatste wegvak werd opgeroepen het gehele traject opnieuw te doorlopen. Met aan beide zijden tien raadszetels betekende dit een sleutelpositie voor de 21e raadszetel, die van de fractie van de ChristenUnie.

Die stem van fractievoorzitter Erica van As ging na een soms fel debat, vele schorsingen en een aanscherping van de motie, uiteindelijk naar ‘onze’ motie en werd duidelijk dat de tweede motie niet in stemming zou worden gebracht. Maar met de afwezigheid van Dirk Korver, die toevallig die maandag geopereerd werd, staakten de stemmen… … Met de druk voor het college om uiterlijk op 3 december tot een voorlopige gunning over te gaan, diende er nog een raadsvergadering te worden uitgeschreven: vanavond, 29 november was het zover.

Informatie van het college

Snel na de raadsvergadering bleek wethouder Overzier al in overleg te zijn getreden met de bewonerscommissie Oudkarspel. Die informatie, de signalen van bewoners en de inhoud van het debat leidde tot nadere informatie van het college: een memo waarin het college aangeeft hoe de uitvoerbaarheid wordt waargemaakt.  Essentieel is dat de voorlopige gunning ruimte tot wijzigingen in het ontwerp toestaat, waardoor een zinvol participatietraject met de bewoners mogelijk is voor beide trajecten. Het bewonerstraject Voorburggracht richt zich op de indeling van het parkeren op de stoep aan de oostzijde, een uitstapstrook aan de oostzijde en een trottoir aan de westzijde, het aantal parkeerplaatsen, het aantal te kappen bomen en het wel of niet verwijderen van plantsoenen om parkeerplaatsen te creëren, de exacte plek en uitvoering van de plateaus. Het bewonerstraject Sint Pancras richt zich op het aantal parkeerplaatsen en de plek waar deze gerealiseerd kunnen worden en de exacte plek en uitvoering van de plateaus.

Beide bewonerstrajecten bieden geen ruimte om alsnog te kiezen voor asfalt, noch voor het weglaten van alle plateaus, maar in overleg met de aannemer wordt gekeken naar de wijze waarop een mogelijke toename van geluidsbelasting en trillingen beperkt zullen blijven, danwel gereduceerd wordt. Hiertoe wordt voor aanvang van het werk een meting op geluidsbelasting en trillingen uitgevoerd (er zijn al metingen beschikbaar voor snelheden en verkeersaantallen); deze metingen worden aangemerkt als nulmeting. Een half jaar na oplevering van het werk worden nieuwe metingen verricht voor geluidsbelasting, trillingen, snelheden en verkeersaantallen. Als deze nieuwe metingen aantonen dat er meer overlast t.o.v. de nulmeting is, komt het college met concrete aanvullende verbetervoorstellen naar de raad, afhankelijk van de oorzaak. Een jaar later volgt er een extra serie metingen naar geluidsbelasting, trillingen, snelheden en verkeersaantallen en ook dan geldt: wijzen deze nieuwe metingen meer overlast t.o.v. de nulmeting uit, dan komt het college met concrete aanvullende verbetervoorstellen, afhankelijk van de oorzaak, naar de raad

Het proces

Het college start het bewonerstraject met een straatschouw (dus ter plaatse, één in Sint Pancras, één in Oudkarspel), met de platformleden, commissie Voorburggracht (traject Oudkarspel), dorpsraad (traject Sint Pancras), commissie Bovenweg (traject Sint Pancras). leden van de klankbordgroep, overige betrokken inwoners (te bereiken via huis-aan-huis uitnodiging), inclusief raadsleden en ondersteund door de afdeling Openbare Werken. De ideeën die de straatschouw opleveren worden door een werkgroep uitgewerkt tot een (gewijzigde) indeling van het ontwerp. De exacte samenstelling van de werkgroep moet nog worden gemaakt, maar deze zal uit inwoners bestaan, ondersteund door de afdeling Openbare Werken. Als dit ontwerp afwijkt van de kaders die de raad heeft gesteld, danwel leidt tot een aanvraag voor aanvullende financiële middelen wordt dit voorgelegd aan de raad. Als dit niet nodig is stelt het college het gewijzigde ontwerp voorlopig vast en wordt het voor zes weken ter inzage gelegd. Na deze periode stelt het college, met in achtneming van ingediende zienswijzen het ontwerp definitief vast. Voor 1 augustus 2014 vangt het werk aan.

Zowel voor Oudkarspel als voor Sint Pancras wordt eenzelfde proces doorlopen. In Oudkarspel zijn de mogelijkheden tot wijzigen op in de indeling groter, waardoor dit traject hoogstwaarschijnlijk een langere doorlooptijd kent. De werkzaamheden starten in Sint Pancras, doordat daar ook de riolering vervangen wordt. Alle werkzaamheden starten voor 1 augustus 2014, wat een vereiste is voor de verleende BDU-subsidie.

De uitkomst

Met deze informatie kon de raad vrijwel geheel instemmen; voor de fractie van de VVD was de inhoud aanleiding om te verklaren dat de motie overbodig was geworden. De fractie van het CDA vond de toelichting waardevol, en met de koppeling aan de motie kon het CDA daadwerkelijk daarmee instemmen.

In tweede instantie werd de motie uiteindelijk aangenomen, met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen, en staat vast dat het college verder kan!

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven