Door Marcel Reijven op 13 november 2013

Raad stelt Programmabegroting 2014 gewijzigd vast

Het college presenteerde haar al eerder, dinsdag 12 november mocht de raad van Langedijk zich erover buigen: de Programmabegroting 2014, de laatste begroting voor de raad in de huidige samenstelling. De magere jaren van inleveren en bezuinigen laten nu enig resultaat zien: een sluitende begroting, een sluitend meerjarenperspectief en de reservepositie van Langedijk krijgt weer wat omvang.

Inhoudelijk is het informatiegehalte van de begroting marginaal: financieel-technisch klopt het natuurlijk allemaal, maar of de raad met het vaststellen van de begroting nu een instrument heeft waarmee hij invulling kan geven aan zijn kaderstellende en controlerende taak? De vraag stellen is bijna het antwoord geven. Waar het op neer komt is dat door de inrichting van de begroting het voor de raad feitelijk lastig (onmogelijk?) is om andere prioriteiten van beleid aan te geven.

In zijn reactie op de begroting heeft de fractie van de PvdA zich vooral gericht op de staatjes op bladzijde 13 van de begroting, en dan met name het blok ‘Uitkomsten raadswerkgroep takendiscussie’, omdat daar de echte keuzemogelijkheden voor de raad lagen. Na vaststelling van de Kadernota 2013 – 2017, in de aanloop naar deze begroting, heeft een werkgroep uit de raad, in samenspraak met wethouder Ilse Overzier (financiën), en met ambtelijke ondersteuning, alle producten van de gemeente doorgenomen. De exercitie leidde tot verschillende ideeën en voorstellen van mogelijke bezuinigingsvoorstellen, náást alles wat al eerder was opgenomen en verwerkt. Over die voorstellen kon de raad bij de behandeling van de begroting voor het eerst een inhoudelijke discussie voeren.

Bij vrijwel alle voorstellen die het college heeft overgenomen, komt bij de PvdA het gevoel op: gooien we het kind niet met het badwater weg? Vijf van deze voorstellen waren voor de fractie zo principieel, dat daarop amendementen werden voorbereid, om die met andere fracties in te dienen:

  1. Voorgesteld werd te bezuinigen op Langedijk Informeert, door (nog) meer in te steken op digitale informatie. Natuurlijk is het zo dat je nog zoveel kunt vinden van de vormgeving en inhoud, feit is dat Langedijk Informeert het belangrijkste communicatiemiddel van de gemeente is. Juist om te verzekeren dat de communicatie laagdrempelig blijft, met een brengplicht voor de gemeente in plaats van een (digitale) haalplicht voor de ontvangers, wilden we – met de fracties van Kleurrijk Langedijk en Dorpsbelang Langedijk – de voorgestelde bezuiniging niet doorvoeren, een voorstel dat door de meerderheid van de raad werd gesteund.
  2. Langedijk staat voor grote veranderingen in het sociale domein, het subsidie- en accommodatiebeleid wordt uiterst ingrijpend, zeker financieel gezien, anders ingericht. In de uitvoering van dat beleid vervullen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties een essentiële rol; voor de gemeente is de Vrijwilligersprijs een klein ding om de waardering voor de inzet van al die vrijwilligers te tonen. De fracties van PvdA, Dorpsbelang Langedijk en Hart voor Langedijk/D66 wilden het komende jaar benutten voor het zoeken naar een nieuwe vorm voor de Vrijwilligersprijs, zoals het college aangaf, maar daarvoor wel het budget beschikbaar houden. Dit voorstel kon niet op een meerderheid rekenen.
  3. Met Dorpsbelang Langedijk meent de PvdA dat de inzet van de dorpsplatforms een succesfactor is voor interactief werken, sterker nog: het coalitiedocument ‘De burger centraal’ noemt interactief werken is een speerpunt van beleid. Met het voorstel de bezuiniging op het interactieve werken niet door te voeren, wilden we voorkomen dat het credo een lege huls wordt; de meerderheid van de raad was het echter niet met ons eens.
  4. Succes boekten we wel bij het Millenniumcomité, dat al is gestart met activiteiten en projecten die doorlopen of uitvoering krijgen in 2014. Natuurlijk, ook het Millenniumcomité moet een bijdrage leveren aan verbetering van de Langedijker financiën, maar we – en met ons de fracties van het CDA, Dorpsbelang Langedijk en Hart voor Langedijk/D66 – vinden het werk en de resultaten zo waardevol, dat we het comité echt de mogelijkheid willen bieden zich op die nieuwe situatie voor te bereiden.
  5. Sommige onderwerpen zijn zo essentieel, dat je als fractie de steun aan het hele begroting daarvan af laat hangen. Het budget voor de Rekenkamer is zo een onderwerp. Al meer dan anderhalf jaar draait de raad van Langedijk zonder rekenkamer, toch een essentieel middel voor de raad om invulling te geven aan de controlerende rol. Recent stelde de raad een nieuwe verordening voor de rekenkamerfunctie vast. In onze visie moeten we met deze nieuwe rekenkamer eerst werken en ervaring opdoen; we moeten niet op voorhand (nog) een korting op het uitvoeringsbudget realiseren. Het amendement, dat met ons werd ingediend door Dorpsbelang Langedijk en Hart voor Langedijk/D66, werd met de steun van CDA, GroenLinks en ChristenUnie aangenomen. Bijzonder was dat de fractie van de VVD op dit punt tegenstemde, waar die fractie in een eigen amendement de toezichthoudende rol (bedoeld werd natuurlijk de controlerende rol) van de raad juist zo belangrijk vond!

Steun gaf de fractie van de PvdA verder aan het amendement waarin voorgesteld werd het vaartoezicht door de gemeente anders af te bouwen. Bij een amendement van de fractie van HvL/D66 over openstaande investering in de nieuwbouwwijk Twuyverhoek, maakte de PvdA een verrassende draai: gaf de fractie eerst aan het amendement te steunen, toen bleek dat het voorstel niet uitvoerbaar was, en HvL/D66-fractievoorzitter Dirk Boonstra staande de vergadering koehandel ging bedrijven met wethouder Ilse Overzier, was de fractie van de PvdA ‘er helemaal klaar mee’. Dat het amendement wel werd aangenomen was vooral te danken aan de fractie van de VVD, die een eigen amendement over dit onderwerp liet vallen.

De fractie van de VVD bracht een andere amendement wel in stemming: de opdracht aan het college om voor alle investeringen boven de € 50.000 éérst een akkoord van de raad te vragen. De raad kon zich in meerderheid niet in dit idee vinden. Eenzelfde lot onderging het voorstel van de fractie van GroenLinks om de investeringen voor de nieuwe milieustraat voor een bedrag van 2,4 miljoen euro terug te draaien. Ondanks een duidelijke toelichting van de portefeuillehouder hield fractievoorzitter Klaas Zwart vast aan zijn amendement: het kon toch niet zo zijn, dat zulke forse investeringen op deze manier in de begroting terecht kwamen. Die opmerking leidde tot een sneer van PvdA-fractievoorzitter Marcel Reijven: had de fractie van GroenLinks de afgelopen jaren wel opgelet?; een mening die ondersteund werd door Ger Nijman (DL) en Erica van As (ChristenUnie). Een tweede amendement van GroenLinks ging over de pensioenvoorziening voor wethouders, waarvan de fractie vond dat aansluiting moest worden gezocht bij het ABP. Er was respect voor de inzet en betrokkenheid van GroenLinks-voorman Klaas Zwart, maar eigenlijk niemand van de raad begreep meer waar het over ging. Uiteindelijk werd het amendement een motie, die het overigens niet haalde.

Bij monde van Willemien Koning bracht het CDA drie amendementen in. Het voorstel om de uitbreiding van de begraafplaats in Broek op Langedijk naar het uitvoeringsprogramma te brengen, werd niet ingediend. ’s Middags bracht het college namelijk een eigen uitwerking van die uitbreiding onder de aandacht van de raad. Ook het amendement over het millenniumcomité werd ingetrokken: dat voorstel sloot zo nauw aan op het andere amendement, dat daarbij werd aangesloten. Essentieel voor het CDA was het voorstel de korting op subsidies voor een deeltje terug te draaien, maar het kreeg van geen enkele andere fractie steun.

De fractie van de ChristenUnie was verrassend rustig op het gebied van moties en amendementen: slechts drie moties diende de fractie in. De ideeën over het zwembad en De Binding konden rekenen op breed begrip, maar – gezien de ontwikkelingen met het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid – kregen (nog) geen steun. De motie over een zelfbedieningsbalie werd op voorhand door het college overgenomen, wat ook gold voor twee moties van Kleurrijk Langedijk over Jongeren op Gezond Gewicht (ingediend met de PvdA) en de Vrijwilligersprijs, moties die dan ook niet meer in stemming werden gebracht.

Het feit dat het college alle ingediende amendementen ontraadde – óf het college legde de prioriteit bij versterking van de reservepositie, óf het college vond de voorgestelde dekking te prematuur – was overigens voor geen enkele fractie reden amendementen niet in stemming te brengen.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven