Door Marcel Reijven op 3 juni 2015

Raad Langedijk bespreekt integriteitsrapport

Integriteit: een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is.

Integer handelen houdt in dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende waarden en normen van ‘goed politicus’. Kernbegrippen hierbij zijn: professionaliteit, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Politieke integriteit houdt in dat je de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt aanvaardt en dat je bereid bent om daarover rekenschap af te leggen.

Deels zijn de waarden en normen die horen bij het werk van gemeenteraadslid uitgewerkt in gedragscodes die concreter aangeven wat wel moet en niet mag. Maar het is echt niet mogelijk om voor elke specifieke situatie exact te beschrijven waar de grenzen lopen. Meestal is het onderscheid tussen integer en niet-integer handelen heel helder, in de dagelijkse praktijk zijn er ook veel twijfelgevallen of dilemma’s. Die situatie ligt voor; en voor de beoordeling van die situatie heeft de gemeenteraad van Langedijk het onafhankelijk meldpunt integriteitsschendingen in het leven geroepen. Het advies van het meldpunt is helder, er zijn geen redenen om aan dat advies te twijfelen: de fractie van de PvdA neemt dat advies dan ook over.

Integer gedrag heeft alles met onszelf te maken, met onze eigen verantwoordelijkheden, met ons eigen functioneren. Belangrijk is dat we over de gemaakte keuzes verantwoording (kunnen) afleggen. Maar er is ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid: de gemeenteraad dient zijn leden, de burgerraadsleden én de andere bestuurlijke gremia (burgemeester, wethouders) de gewenste waarden en normen voor te houden, inzicht te geven in integriteitsrisico’s en hen te trainen in het omgaan met integriteitsdilemma’s. De gemeenteraad van Langedijk heeft (voorzichtig) uitgesproken aandacht te besteden aan dan wel discussie te voeren over het onderwerp integriteit. De PvdA-Langedijk doet nadrukkelijk een beroep op de voorzitter van deze raad, die voorzichtige uitspraak op korte termijn te concretiseren. En in die discussie kan de gemeente Zaanstad, met haar uitgebreide gedragscode en haar ‘Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek’ goede handvatten bieden.

De overheid bestaat om namens de burgers Nederland, de provincie en de gemeente te besturen. Burgers mogen verwachten dat de overheid zorgvuldig bestuurt. Van de overheid en haar politici mag verwacht worden dat zij integer handelen, dat wil zeggen: hun positie, hun bevoegdheden, hun tijd en middelen daarvoor inzetten waarvoor zij bedoeld zijn.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven