Door Marcel Reijven op 1 juni 2013

PvdA Langedijk: “Geen warm gevoel bij Jaarstukken 2012”

Dinsdag 28 mei besprak de raad van Langedijk de jaarstukken 2012, de documenten waarmee het college verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de financiën. Volgens PvdA-fractievoorzitter Marcel Reijven was deze behandeling hét voorbeeld van een mislukt vergadersysteem: “In Langedijk hebben we ervoor gekozen in de raad slechts als raadsfracties te discussiëren, voor het college is geen rol weggelegd. Sterker nog: het college mag niet eens aanschuiven, maar moet alles op de achtergrond aanhoren. Dan krijg je de rare situatie dat de gemeenteraad de collegeverantwoording bespreekt zonder college. Aan de ander kant: voor het college is dat wel een makkelijke manier om verantwoording af te leggen!”

Een week eerder werden de jaarstukken oriënterend besproken in het forum, dat wil zeggen dat de fracties (politieke) vragen konden stellen aan het college, ofwel de wethouder Financiën. Het was toch wel een vreemde bespreking: vlak voor de forumbespreking werd duidelijk dat de accountant het voorstel van het college (om in één keer de afschrijvingstermijnen op de onderwijsgebouwen van 80 jaar terug te brengen naar 40 jaar) verwierp. Dit betekende dat het college de jaarstukken op het laatste moment moest aanpassen, in ieder geval te laat voor de bespreking in het forum. Hierdoor werd de discussie gevoerd met onjuiste én incomplete stukken: onjuiste jaarstukken, een onjuist raadsvoorstel, geen advies van de auditcommissie en geen onderliggende stukken van de accountant. Gelukkig waren de juiste stukken wel compleet beschikbaar voor de bespreking in de raad .

Over de stukken gaf raadslid Dirk Korver aan: “De verslaglegging van de accountant spreekt mij bijzonder aan: geen uitgebreid rapport, maar een compact en compleet overzicht in een Powerpoint-presentatie. Daar kan ik zo de essentie uit halen, zelfs zonder veel financiële kennis.” Hierop vervolgt Marcel Reijven: “Wat dat betreft kan, eigenlijk: moet, er in ons eigen jaarverslag nog wel een slag gemaakt worden. Leg ik bijvoorbeeld de begroting 2012 naast de jaarstukken, dan is er cijfermatig nauwelijks enige aansluiting. In de begroting lees ik bij elk programma alleen het saldo van baten en lasten; in de jaarstukken worden die baten en lasten tenminste nog opgenomen, dan weet tenminste waar die saldi vandaan komen. Vervolgens krijg ik een hoop informatie over voor- en nadelen op het niveau van kostenplaatsen. Maar de begroting biedt geen inzicht op dat niveau, en daarom zeggen al die afwijkingen mij eigenlijk niets.”

De gemeente Langedijk sluit het jaar 2012 af met een fors verlies; dit in verschillende media inmiddels al ruim belicht. Nieuwe normen uit wet- en regelgeving laten zich in de jaarcijfers nadrukkelijk gelden, vooral waar het grondexploitaties betreft. Marcel Reijven hierover:”Periodiek beoordeelt de gemeente de waarde van de grondexploitaties, blijkt er een bijstelling nodig, dan moet dat direct gebeuren. We zien dat Westerdel en Breekland aanmerkelijk trager tot ontwikkeling worden gebracht dan gepland, en door de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn de gronden veel minder waard. Het zijn redenen waardoor Langedijk forse verliezen moet nemen. Wat ik teleurstellend vind, is dat het college de raad hierin niet actief heeft meegenomen. In maart lezen we in een memootje dat we met forse verliezen rekening moeten houden, maar een indicatie van hoe groot die verliezen dan zijn wordt niet gegeven; zelfs als coalitiepartij voel ik me hier op achterstand staan!”

Tijdens de raadsvergadering ging de PvdA-fractie in op die verliesnemingen, die er mede toe leiden dat bij de gemeentelijke reserves de bodem in zicht is. Nadrukkelijk noemde de fractie  de ontwikkeling van het Broekerplein / de Broekerveiling. De nieuwe verliesneming voor dat project blijkt voor de PvdA een zeer lastige hobbel: werd in de oorspronkelijke plannen winst voor de gemeente gepresenteerd, vorig jaar moest de fractie al slikken bij een verlies van 2,5 miljoen; op dit moment bedraagt de kostenpost voor de gemeente 3,4 miljoen euro: de kaders voor het plan staan nog steeds, maar de kosten lijken nauwelijks te beheersen.

Positief noemt de fractie het voorzichtige begin van het herstel van historisch-hysterische besluitvorming: de merkwaardige besluitvorming uit het verleden waarbij investeringen werden betaald met nog niet genoten inkomsten. Eindelijk is de financiering vanuit de zogenaamde VLOW (Vrijkomende Locaties Onderwijs en Welzijn) opgelost! Tegelijkertijd moet er nog een hoop gebeuren in de boekhouding van Langedijk. We noemen: het probleem met de afschrijvingstermijnen voor de onderwijsgebouwen (80 jaar is wel héél lang), de financiering van De Binding, de financiering van het gemeentehuis. Door deze punten was het voor de PvdA dan ook vrij logisch met andere partijen een motie in te dienen, om te bekijken of en hoe het mogelijk is de reserves daarvoor op te doeken, en de kosten gewoon direct in de begroting op te nemen.

Is de PvdA tevreden over wat in 2012 is bereikt en gerealiseerd? Marcel Reijven zegt daarover: “Ach, uitkeringen zijn en worden verstrekt; de Wmo wordt uitgevoerd. Paspoorten en rijbewijzen worden geleverd, de gemeente is digitaal bereikbaar (hoewel ik de website gemeentelangedijk.nl nu wel iets van een zoekplaatje vind hebben). Het afval wordt elke week opgehaald, het afvalwater wordt afgevoerd, de straatverlichting brandt, het groen wordt onderhouden, gebouwen zijn beschikbaar en toegankelijk en belastingen worden opgelegd en geïnd. Daarover zijn we tevreden, maar het is niets meer of minder dan het dagelijkse werk van de gemeente. Voor het overige zien en lezen we vooral dat ‘overleggen zijn gevoerd, plannen zijn gemaakt’. Dát vraagt toch enige zelfreflectie, zelfreflectie die ik in ieder geval niet zie bij het college in het Burgerjaarverslag. Het college is daar nogal euforisch (over zichzelf). Wat mij betreft had dát wel een onsje minder gemogen. Want voor onze inwoners is het saldo toch: minder voor méér. Minder ontwikkelingen, minder investeringen, minder voorzieningen, en daar tegenover méér belastingen, hogere heffingen. En gezien de toename van het aantal beroepschriften, bestaat er bij onze inwoners toch ergens een gevoel van ontevredenheid.”

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven