Door Harry Waal op 12 april 2017

PvdA Langedijk: bestuurlijke fusie is de betere oplossing

Dinsdag 11 april besprak de gemeenteraad het rapport van Bureau Berenschot, een volgende fase in de discussie over de bestuurlijke toekomst voor Langedijk. Namens de fractie voerde Harry Waal het woord:

Om te beginnen denk ik dat het goed is om te schetsen voor welk probleem we, wat de PvdA betreft,  bezig zijn een oplossing te zoeken. Naar onze mening gaat het om het vinden van de meest adequate vorm van de bestuurlijke organisatie van Langedijk om met kans op succes te komen tot uitvoering en realisering van de eerder ontwikkelde missie en visie en dat in het belang van de Langedijker samenleving.

Daarvoor moet voldaan worden aan een aantal basisvoorwaarden, die voor ons tegelijkertijd de criteria zijn waaraan we de onderzochte scenario’s hebben getoetst. Dat betreft:

  1. Een gezonde financiële positie, ook op langere termijn
  2. Voldoende bestuurskracht, mede om als volwaardig partner in de regio te kunnen opereren
  3. Een adequate ambtelijke organisatie die in staat is in te spelen op de eisen van een snel veranderende samenleving, een bijdrage te leveren aan regionale ontwikkelingen en tegelijkertijd in staat is tegenwicht te bieden bij ongewenste regionale druk

De onderzochte scenario’s zelfstandig blijven, regiegemeente en ambtelijke fusie getoetst aan deze criteria scoren naar ons oordeel slecht, zodat deze wat ons betreft buiten beschouwing blijven.

Blijft over de bestuurlijke fusie.

Wij hebben de bestuurlijke fusie getoetst aan onze criteria en wij komen tot de conclusie dat er geen betere keuze is dan een bestuurlijke fusie.

Een bestuurlijke fusie niet als doel, maar als middel.

Als middel om de belangen van de inwoners van Langedijk ook op termijn te borgen.

Inwoners van Langedijk hebben recht op een sterk bestuur, adequate dienstverlening, goede zorg, voldoende voorzieningen, huisvesting, werkgelegenheid, een veilige woon- en werkomgeving. Een zelfstandig Langedijk kan dat, zeker in de toekomst, niet garanderen. Met andere woorden: de situatie is hopeloos, en ernstig.

Maar: door nu door te pakken is er nog voldoende potentie om met een bestuurlijke fusie de voorwaarden te creëren om Langedijk een plaats te geven in een nieuwe sterke gemeente, waarbij behouden kan blijven dat wat Langedijk Langedijk maakt.

Harry Waal

Harry Waal

Wie ben je? Ik ben Harry Waal, tweede op de kieslijst van de Partij van de Arbeid. Geboren in Hoorn op 25 april 1947. Ik woon in Zuid-Scharwoude en ben (schoon)vader van vier kinderen en opa van een prachtige kleindochter. Wat is jouw drive? Ik kom uit een typisch arbeidersgezin: vader altijd aan het werk,

Meer over Harry Waal