20 februari 2014

Opvallende opdracht uit Heerhugowaard

In de Alkmaarsche Courant van woensdag 19 februari lazen we onder de kop ‘Ook op andere terreinen verder met de ‘vijf’’ een verslag van de Heerhugowaardse raadsvergadering over het onderwerp – hoeveel vaktaal kun je in een paar woorden gebruiken? – Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3D regio Alkmaar. Het artikel geeft aan dat de raad instemde met een motie, met als strekking dat Heerhugowaard de minister (van BZK) laat weten dat het voorlopig tot de club van vijf behoort.

Waar het om gaat is dat de gemeente op 1 januari 2015 een aantal nieuwe, maar uiterst belangrijke taken in het sociale domein overgedragen krijgt (jeugdzorg, zorg uit de AWBZ en de nieuwe regeling voor bijstand, wajong en sociale werkvoorziening). Het gaat erom een hulp- en dienstverlening te organiseren die beter past bij de omstandigheden en omgeving (de bekende eigen kracht én maatwerk), maar ook om forse bezuinigingen op te vangen. Het betekent dat we op andere manieren moeten werken, een transformatie is nodig. We kunnen dat niet alleen als gemeente. In samenspraak met alle acht gemeenteraden in de regio Alkmaar hebben we daarom medio vorig jaar 2013 besloten om hiervoor een zogenaamd congruent samenwerkingsverband te vormen, een samenwerkingsverband waaraan alle regiogemeenten meedoen: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer.

Onlangs is een complicatie opgetreden door de opstelling van de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo (BCH) met betrekking tot de oprichting van een regionale sociale dienst. Op zich maakt deze operatie geen deel uit van de decentralisaties, maar er zijn wel verbanden, bijvoorbeeld door de keuze de regionale sociale dienst onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling voor het WNK. We gingen er echter vanuit dat de opstelling van BCH wat betreft de sociale dienst de samenwerking niet in de weg staat.

Echter de gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 18 februari j.l. bij de behandeling van het agendapunt niet een motie, een oproep of verzoek aan het college, maar een amendement, een wijziging van het besluit, aangenomen. De betekenis van dat besluit is dat Heerhugowaard het einde van het samenwerkingsverband met acht gemeenten aankondigt en een nieuw samenwerkingsverband van vijf gemeenten, inclusief Langedijk, introduceert. Letterlijk besluit de raad van Heerhugowaard: De bijgevoegde informatieve brief aan de minister zodanig te wijzigen dat er sprake is van vijf gemeenten in de congruente samenwerking Regio Alkmaar en deze door ieder van de vijf gemeenten te laten versturen.

Opvallend in dit besluit is dat de raad van Heerhugowaard de partners, waaronder Langedijk, opdraagt deze brief ook te versturen…. ….

Bij ons komt natuurlijk direct de vraag op, of het congruente samenwerkingsverband in de regio Alkmaar nog wel bestaat. In ieder geval heeft de fractie nadere informatie bij het college van Langedijk opgevraagd: 140219-Vragen Congruent samenwerkingsverband regio Alkmaar