Ons verkiezingsprogramma

27 februari 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De PvdA wil zo sterk mogelijk uit de bus komen om ook in Langedijk sociaaldemocratisch het verschil te kunnen maken.

De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt. Het maakt nogal wat uit of je kiest voor een partij die staat voor het belang van het individu, en daarmee géén prioriteit geeft aan het armoedebeleid en de bijstand, of dat je kiest voor de PvdA, de partij die er juist alles aan doet om te voorkomen dat inwoners de verbinding met de samenleving kwijtraken. Meer dan ooit draaien de gemeenteraadsverkiezingen om deze lokale verschillen, die door politieke besluitvorming steeds groter worden.

Tegelijkertijd zien we dat de lokale politiek op alle fronten dreigt te depolitiseren. Voorbeelden daarvan zijn de toename van het aantal gemeenschappelijke regelingen maar ook de centrale inkoopbureaus in het sociale domein. Ook in vele adviesrapporten en denktankberichten wordt de politieke kleur van steeds minder groot belang geacht. Men uit zorgen over het niveau van de raadsleden, en vraagt zich af of er nog wel genoeg bekwame wethouders en voldoende raadsleden te vinden zijn.

In dit speelveld maakt uit en is te merken of je te maken hebt met een PvdA-raadslid of met iemand van een andere partij.

Leven in een verbonden gemeente

Voor de PvdA Langedijk is een rechtvaardig Langedijk, een Langedijk van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. In Langedijk groeien kinderen onbevreesd op, en worden ze aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken.

Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school voor hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben over hún kansen op een goede toekomst. Maar mensen willen ook ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA Langedijk herkennen we dit, erkennen we dit.

Inclusie

Wij staan voor een open en divers Langedijk, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een verbonden en inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden.

Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht achtergrond of seksuele geaardheid, iedereen moet dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrije tijdsbesteding. Wij vinden dat je open met elkaar het gesprek moet voeren over kwesties die bij bepaalde groepen gevoelig liggen. In de gezamenlijke oplossing houd je altijd rekening met elkaar. Contact en binding tussen verschillende groepen in Langedijk is belangrijk. Daarom willen wij brede scholen, gemengde wijken en dorpen.

Zorg en welzijn

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt even of voor langere duur er altijd iemand is, die met je mee kan denken.

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, zijn een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving te signaleren, te benoemen en op te lossen. Dit is in belangrijke mate preventief. Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, het beperken van overlast door hangjongeren en het verminderen van verloedering in buurten en wijken voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.

Armoede en schulphulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. De PvdA vindt het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje.

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Je hebt immers inkomen nodig om je schulden te kunnen betalen en vaak was het wegvallen van het inkomen de oorzaak voor het ontstaan van schulden. Wij willen deze cirkel doorbreken: gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Verder zijn jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen een risicogroep.

Aan het werk

Bij de PvdA staat werk voorop. Iedereen in Langedijk verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de Langedijker samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA Langedijk staat ‘werk’ gelijk aan ‘betaald werk’. Het minimumloon is echt het minimum.

Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen, op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Voor Langedijk houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.

Kinderen

Wat wij willen en wat wij doen is kinderen de kansen bieden om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst en achtergrond. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, goede kindzorg, leuke sportvoorzieningen en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het leven te bepalen.

We hebben de armoede al genoemd; hiernaast zitten te veel kinderen thuis omdat er voor hen geen plek in het reguliere onderwijs is. Juist onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaaleconomische achtergrond.

Wij werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de jeugdhulp. Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het uitgangspunt van de ondersteuning moet zijn. Idealiter hebben ouders hebben daarin de regie, zeker wanneer meerdere vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en gezin noodzakelijk zijn.

Cultuur

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, en over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten van Langedijk. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor Langedijk gaat het onder andere om de bibliotheek, muziekeducatie, cultuurpodia, de festivals, de museums en historische verenigingen, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Duurzame energie

Met de verduurzaming van de energie wordt energie Langedijks: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met de wind, aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie. Wij geloven ook, dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. Als meer bedrijven volgen, kan Langedijk de bakermat zijn van de duurzame gemeente, de energieneutrale gemeente.

We vinden in Langedijk dat alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten worden onderzocht, óók wind- en zonne-energie.

Zeggenschap en betrokkenheid in de publieke sector

In Langedijk moet er ruimte zijn voor burgerinitiatief in de vorm van zelforganisatie. De uitdaging wordt het om te voorkomen dat zelforganisatie en lokale zeggenschap leiden tot nieuwe vormen van institutionalisering. We willen toe naar een samenleving waarin niet de instituties leidend zijn, maar de leefwereld van mensen, hun noden en wensen. Publieke diensten in Langedijk moeten maatwerk mogelijk maken en publieke taken vragen om democratische controle. Dit leidt tot veranderingen, en die veranderingen brengen onzekerheden met zich mee. Deze onzekerheden, eventuele fricties en zorgen nemen we serieus. We leren van elkaar door met elkaar ervaringen te delen.

Onze speerpunten

Werk, Inkomen en Zorg

 • Het Minimabeleid blijft toegankelijk voor iedereen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.
 • Voor de PvdA is een verslechtering van het kwijtscheldingsbeleid onbespreekbaar.
 • We streven naar passend werk voor iedereen, door lokaal en individueel maatwerk.
 • We versterken de integratie van vergunninghouders, door inzet op taalcursussen, gevolgd door intensieve persoonlijke begeleiding .
 • In Langedijk staat de wijkverpleegkundige echt centraal.
 • Langedijk staat open voor, stimuleert en subsidieert zorginitiatieven.

 Cultuur, Sport en Onderwijs

 • In het publiekscentrum De Binding streven we naar een sterke bibliotheek, die naar de toekomst toe een centrum voor de Langedijker samenleving kan en zal zijn.
 • Kunstbeoefening draagt bij aan de kracht van de Langedijker samenleving. Om dat bevorderen investeren we in muziekeducatie voor de jeugd.
 • In een waterrijke omgeving als Langedijk is het belangrijk dat iedereen kan zwemmen. Om dat te bevorderen voeren we het zwemonderwijs bij het basisonderwijs opnieuw in.
 • Gelijk als de andere dorpen moet de voetbalaccommodatie van Vrone, Sint Pancras, eindelijk klaar zijn voor de toekomst.
 • Na jaren van overleg moet er voor TTL, Turntotaal Langedijk, duidelijkheid komen over een vaste turnaccommodatie.

 Wonen, Infrastructuur en Milieu

 • In de nieuwbouw is tenminste 40% gericht op sociale woningbouw, met speciaal aandacht voor huisvesting van jongeren en starters op de woningmarkt.
 • Er wordt meer levensloopbestendig gebouwd.
 • Het gemeentehuis wordt volledig vrijgemaakt, waarna we de locatie willen benutten voor woningbouw.
 • De kruising Dorpsstraat – N504 wordt logisch ingericht voor langzaam verkeer.
 • Om de toegang naar het Winkelcentrum Broekerveiling te ontlasten wordt voor doorgaand verkeer een aansluiting gerealiseerd van De Punt naar rotonde Veertweg / Vronermeerweg.
 • Er wordt actief ingezet op een duurzaam Langedijk, door uitbreiding van alternatieve energiebronnen. Hieronder valt ook de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal windmolens, bijvoorbeeld langs de N245.

 Gemeentelijk Bestuur

 • Om goede dienstverlening aan onze inwoners te kunnen waarborgen, is het belangrijk de komende periode sterk in te zetten op de ambtelijke samenwerking; de PvdA ziet die samenwerking als een opmaat voor een bestuurlijke fusie.
 • We staan open voor vernieuwing en versterking van de lokale democratie. Daarom moet er bijvoorbeeld ruimte zijn voor burgerinitiatief in de vorm van zelforganisatie.
 • De raad van Langedijk moet besturen en niet streven naar eigen gewin. Daartoe willen we dat de raad een raadsprogramma 2018/2022 vaststelt. Het programma willen we laten beoordelen door onze inwoners.
 • Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de bestuurskracht in Langedijk zwak is. We versterken de bestuurskracht door opleiding en extra ondersteuning.

Onze kandidaten

 1. Marcel Reijven, Oudkarspel

Marcel was onze lijsttrekker in 2014 en ondanks de teleurstelling dat wij bij de verkiezingen slechts één zetel behaalden, heeft hij het fractievoorzitterschap op zich genomen en zich met verve en enthousiasme ingezet voor Langedijk. Marcel heeft dankzij zijn kundigheid een waarneembare invloed binnen de raad van Langedijk. Marcel Reijven is al een paar jaar de spin in het web en het gezicht naar buiten toe van de Langedijker PvdA.

 1. Harry Waal, Noord-Scharwoude

Na in de jaren ’80 en ’90 raadslid in Sint-Pancras en Langedijk te zijn geweest heeft Harry zich in de periode daarna als penningmeester actief binnen de afdeling opgesteld. Hij heeft de laatste vier jaar naar volle tevredenheid als burgerraadslid in de fora meegedraaid. Hij komt daar rustig, evenwichtig en betrokken over en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden.

 1. Marianne Troostwijk, Sint Pancras

Marianne heeft het gedachtegoed van de PvdA met de paplepel binnen gekregen en is al lang actief binnen de partij o.a. als bestuurslid in Ede en Heerhugowaard waarbij zij in Heerhugowaard 4 jaar voorzitter van de afdeling geweest is. Van 2010 tot 2014 is zij raadslid in Heerhugowaard geweest en sinds 2014 bestuurslid van het PvdA gewest Noord-Holland. Alles overziend vindt zij de lokale – gemeentelijke – politiek aantrekkelijker dan de toch meer op afstand staande provinciale politiek.

 1. Arthur Glas, Oudkarspel

Arthur draait nu al ruim 20 jaar actief in de gemeentelijke politiek voor de PvdA mee. Daarnaast is hij actief in de Langedijker sportwereld. Ook de laatste vier jaar heeft hij als burgerraadslid menig stedenbouwkundig onderwerp behandeld en zijn ruimtelijke ordeningsvisie in de fora naar voren gebracht.

 1. Arie de Graaf, Broek op Langedijk

Arie is in het verleden op landelijk niveau actief geweest voor de PvdA, als lid van de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren had hij een belangrijke rol als voorzitter van de Cliëntenraad, een raad die het College van B&W gevraagd en ongevraagd van advies dient betreffende allerlei zaken op het gebied van de Wmo en het sociaal beleid. Op dit moment is Arie actief in het ledenparlement van de FNV en binnen het pensioenfonds ABP.

 1. Dirk Korver, Noord-Scharwoude
 2. Peter Bak, Sint Pancras
 3. Frank Bonsel, Zuid-Scharwoude
 4. Jan Spaansen, Zuid-Scharwoude
 5. Tineke Wiersma, Oudkarspel
 6. Ineke Westenborg, Sint Pancras
 7. Jake Jacobs, Koedijk

Als download: Verkiezingsprogramma PvdA