24 april 2014

Nieuw coalitie presenteert akkoord

Donderdag 17 april presenteerde de nieuwe coalitie van Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA haar coalitieakkoord onder de naam ‘Samen verantwoordelijk’. De PvdA is zeer te speken over het tempo en de voortvarendheid waarmee de drie partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen en tot dit resultaat zijn gekomen. Los van de beperkte financiële middelen straalt dit akkoord zeker wel ambitie uit. Opvallend is, dat hoewel collega Nijman (fractievoorzitter DL) steeds heeft gezegd te streven naar een akkoord op hoofdlijnen, dit akkoord toch wel heel veel gedetailleerd beschrijft. Daarmee wordt het voor andere partijen moeilijk aan te sluiten bij de verwoorde ambities.

De PvdA vindt het jammer dat de inhoud op de onderwerpen waar het de komende jaren écht om gaat in gemeenteland (zorg, jeugdzorg, uitvoering participatiewet) (nog) mager is. Gelezen dat op korte termijn in ieder geval een visie op zorg wordt geformuleerd, rekenen we erop dat deze omissie nog wordt ingevuld.

We merken op dat verschillende keuzes van deze coalitie noodzakelijkerwijs leiden tot nieuwe/extra bezuinigingen. Het gaat dan vooral om wegonderhoud, handhaving en accommodatie- en subsidiebeleid. Voor wegonderhoud wordt nu gesproken wordt over minimaal kwaliteitsniveau B .Nog vorig jaar is besloten tot extra bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte, tot kwaliteit C. Op gebied van handhaving doemt de al enige collegeperioden bekende BOA weer op. En zoals de PvdA het interpreteert gaat het tot op heden verrichte werk op het gebied van subsidie- en accommodatiebeleid naar het ronde archief, en beweegt deze coalitie echt in de richting zoals de PvdA die al enige jaren propageert.

Wat punten op details, want waar zaken naar buiten worden gebracht, ontstaat bij andere partijen onduidelijkheid:

 • De coalitie wil besparen op processen door deze LEAN en MEAN te maken. Wat betekent dat voor KOERSSEN in etappes, SLIM@LANGEDIJK?
 • Er komt een kerntakendiscussie à model Leusden, wel zo dat de uitkomsten mee kunnen in de begroting 2015. Wanneer en hoe?
 • Nog steeds worden overbodige verordeningen afgeschaft, maar nu ook overbodige beleidsregels. Tegelijk lezen we verderop dat er voor subsidies deelverordeningen komen (in ieder geval voor Jeugd, Kunst en Cultuur, Participatie en Sociale Samenhang, Sport, Wonen, welzijn en zorg). Behalve dat dat weer méér regels zijn, is het ook een enorme stap terug in de tijd.
 • Meevallers worden in principe (?) gebruikt ter aanvulling van de reserves tot op het weerstandsniveau. Welk weerstandsniveau?
 • Er wordt een solide en financieel duurzaam grondbeleid gevoerd. Prima natuurlijk, maar wat betekent dit nu concreet?
 • Jammer is dat het subsidiebeleid dat nu wordt voorgestaan (in mijn beeld) vooral aansluit bij het verleden en te weinig kijkt naar de toekomst.
 • De ambities voor ‘Wegen en verkeer’ spreken mij aan. Wel dreigt de discussie 30/50 km/u weer om de hoek te komen. Bijzonder vind ik de aanpak van black spots (welke zijn dat dan in onze gemeente?). Jammer is de ontsluiting van Sint Pancras geen aandacht krijgt.
 • We lezen dat Langedijk sociale wijkteams krijgt. Hoe en wanneer wordt daar invulling aan gegeven?
 • Op korte termijn wordt een visie ontwikkeld op zorg. Wat is dan die korte termijn?
 • Strenge handhaving op leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol. Véél belangrijker lijkt ons nog handhaving van de leeftijdsgrens voor gebruik van alcohol!
 • Op gebied van bijstand en minimabeleid gaan we inleveren, verliezen we de couleur locale. Immers: om het beleid duurzaam te maken en op lange termijn te kunnen blijven voortzetten zal het in grote lijnen in overeenstemming gebracht moeten worden met het beleid in omliggende gemeenten.
 • Wat de coalitie met het MAVO-veld wil, is niet duidelijk, worden twee verschillende richtingen beschreven: komen er nu woningen (waarover al afspraken zijn gemaakt) of wordt dit veld nu gebruikt voor een doorvaarbaarheidsvariant?
 • Op het gebied van onderwijs missen we volledig de aandacht voor de uitvoering van het SIHP (strategisch integraal huisvestingsplan onderwijs).

Natuurlijk hebben we vragen, natuurlijk hebben we kritiek en commentaar. Aan de andere kant: er zijn ook veel ideeën en ambities die aansluiten bij ons beeld op Langedijk, de Langedijkers en de Langedijker samenleving. Laten we elkaar op díe punten vinden; laten we elkaar op andere punten versterken.