18 september 2013

Muziekeducatie 3.0: een (gemiste) kans?

De hervorming van het muziekonderwijs staat al een paar jaar hoog op de agenda van de PvdA Langedijk. Over dat onderwijs diende de fractie bijna drie jaar geleden (!), bij de behandeling van de begroting 2011, samen met HvL/D66 een motie in, waarin het college werd opgeroepen de verplichtingen aan Stichting COOL, de opvolger van ‘onze eigen’ Muziekschool Dijk en Waard, af te bouwen én te komen met een alternatief voor muziekles, en in de ontwikkeling daarvan muziekverenigingen en inwoners te betrekken.

Directe aanleiding voor deze motie waren de sterk toegenomen kosten voor muzieklessen, voor zowel de gemeente als de individuele muzikant: de tariefstijging bedroeg over een periode van vijf jaar ongeveer 200%! Het eerste deel van de breed gesteunde motie is vorig jaar in uitvoering gekomen: de verplichtingen aan COOL worden afgebouwd. Op het vervolg moesten we langer wachten: vlak voor de zomer vond de beleidsnotitie Muziekeducatie 3.0 de weg naar de raad en begin september kon de raad zich voor de eerste maal over de collegeplannen buigen.

Drie sporen

Waar ligt de toekomst voor muziek en muziekonderwijs? Heeft muziekonderwijs nog wel toekomst? Het college constateert dat de aanwas voor de Langedijker verenigingen gering is, een trend die we in het hele land kunnen zien. Als reactie stelt het college voor de muziekeducatie in Langedijk op drie sporen te bouwen. Spoor 1 gaat uit van algemene muzikale vorming (AMV) op de basisscholen. Muziek draagt aantoonbaar bij aan de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling van het kind. Door AMV aan te bieden als onderdeel van het onderwijspakket krijgt elk kind in Langedijk de mogelijkheid met muziek in aanraking te komen. En voor de kinderen die tijdens de AMV écht worden geprikkeld staan de sporen 2 en 3 nog open: spoor 2 gaat uit van specifieke muzikale projecten in samenwerking tussen de naschoolse opvang, de scholen, (muziek)verenigingen en andere betrokkenen; spoor 3 gaat dan nog een stap verder en richt zich op de instrumentale onderricht, bij voorbeeld in groepjes van twee of drie leerlingen.

Met die drie sporen biedt Muziekeducatie 3.0 veel kansen: want wat is er nu mooier dan dat alle kinderen in Langedijk breed in aanraking komen met muzikale vorming? En daar zit mogelijk nog een (laagdrempelig) vervolg aan ook, met projecten direct aansluitend op de schooldag én professioneel muziekonderwijs voor de jonge muzikant.

Een andere kant van de medaille

Opvallend is dat het voorstel zich alleen maar op de educatie richt, en dan vooral vanuit het aanbod – AMV, projecten, instrumentale lessen. Waarom wordt het voorstel niet breder getrokken, naar initiatieven die tegelijkertijd lopen, naar een cultureel accommodatiebeleid, naar de betekenis voor de Langedijker gemeenschap? Juist deze hervorming zou heel mooi vorm kunnen krijgen in samenspraak met alle culturele verenigingen, maar ook in relatie tot het cultureel educatieve centrum De Binding. Juist in de combinatie liggen kansen om van De Binding nu echt een cultureel centrum voor Langedijk te maken, en tegelijk veel van de Langedijker culturele verenigingen te accommoderen! Immers, De Overbrugging staat op de nominatie voor sloop … …