Door Marcel Reijven op 12 april 2013

Maatwerkweg: aantrekkelijk ontwerp zonder politiek draagvlak

Dynamisch en passend bij onze visie, dat zijn de termen waarmee de PvdA Langedijk het ontwerp van de Maatwerkweg karakteriseert, of beter gezegd van de heringerichte Bovenweg en Voorburggracht. We hechten immers groot belang aan de verkeersveiligheid in de dorpen, de leefbaarheid in de dorpen en de bereikbaarheid van de dorpen. Bovendien zegt de coalitie prioriteit te geven aan de aanleg van veilige voet- en fietspaden. Zie daar de essentie van het Definitief Ontwerp Maatwerkweg, zoals dat werd aangeboden aan de gemeenteraad: het ontwerp gaat immers uit van een integrale visie op verkeer, vervoer en verblijf: keren, parkeren en flaneren, ravotten en rijden, de rijwiel, de rolstoel en de rollator hebben in dit ontwerp hun eigen maar wel samenhangende plaats gekregen.

Interactief, de burger centraal, was het proces om tot dit ontwerp te komen. Al bij de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp werden inwoners en organisaties betrokken. Daarna is men actief betrokken in de ontwikkeling naar het definitieve ontwerp en vervolgens is men geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van uitvoering nu en op kortere termijn. Dat vroegtijdig bij het proces betrekken leidde tot draagvlak bij de nu voorliggende plannen, wat niet wil zeggen dat er geen punten zijn waarover vraagtekens bestaan, of waar men problemen mee heeft. In een proces waar veel partijen worden betrokken is het feitelijk onmogelijk alle wensen te realiseren. Ook is het zo dat specifieke punten belicht en uitgewerkt worden op het moment dat het plan feitelijk gerealiseerd moet worden.

Maar het college heeft de Maatwerkweg gepresenteerd in een lastig voorstel.

Immers, het college stelde voor het ontwerp vast te stellen om vervolgens dat ontwerp niet uit te voeren: de gemeente Langedijk heeft namelijk slechts geld om een beperkt deel van het ontwerp uit te voeren, namelijk de Bovenweg in Sint Pancras en de Voorburggracht in Oudkarspel. Veel meer dan inhoudelijke bezwaren, het is naar onze mening immers een adequaat en aantrekkelijk ontwerp, begrijpen we dat raadsfracties problemen hebben met dit ‘dubbele’ besluit. De gemeenteraad raad is er toch niet om plannen vast te stellen, om die plannen met dezelfde snelheid in de kast te laten verdwijnen? Dát is de achtergrond voor een amendement dat de PvdA voorbereidde: als bekend is dat de uitvoering van het plan niet vast staat, stel dat plan dan ook niet vast. Weet dat er een plan is, en kijk of en in hoeverre je dat plan kunt en wilt benutten op het moment dat je werkzaamheden wilt, kunt of moet uitvoeren. Want dat er zaken uitgevoerd moeten worden spreekt al uit het voorstel van het college, immers de Bovenweg in Sint Pancras en de Voorburggracht in Oudkarspel (dus die delen waar geld voor is gereserveerd) zijn helemaal op. Daarom roepen we het college in een motie op aan de hand van het Definitief Ontwerp de uitvoering van de Bovenweg ter hand te nemen; bewust noemt de fractie in deze motie de Voorburggracht in Oudkarspel niet. Als redenen hiervoor noemen we:

  • Een grote kans: op basis van het definitief ontwerp is voor het project Bovenweg bij de provincie subsidie aangevraagd in het kader van de BDU-gelden; het project is hoog geclassificeerd, waardoor subsidieverlening zeer reëel is en waardoor de uitvoering voor Langedijk beter betaalbaar wordt.
  • Respect voor een andere mening: de Bovenweg, waarvan vaststaat dat uitvoering van werkzaamheden daar, in welke vorm dan ook, breed wordt gedragen in de gemeenteraad, is een zelfstandig onderdeel van de Maatwerkweg; uitvoering dáár betekent niet dat we bij toekomstige werkzaamheden aan de Voorburggracht aan het in Sint Pancras te hanteren stramien vast zitten.
  • Respect voor de inbreng van bewoners en partijen: door de uitvoering te doen aan de hand van het DO Maatwerkweg we recht doen aan de inspanningen van allen die bij de voorbereiding van de Maatwerkweg zijn betrokken.
  • Beeldvorming: met de realisatie van de Bovenweg in Sint Pancras ontstaat een helder beeld over wat dit ontwerp van de Maatwerkweg nu feitelijk voor onze gemeente kan betekenen. Want gesproken in een metafoor: het is makkelijker om een bestaande woning te kopen dat al bestaat, dan één die slechts op papier bestaat. Met die ervaringen, en mogelijk een subsidie in 2014 of 2015 kan het college dan plannen voor de Voorburggracht in Oudkarspel gaan concretiseren.

Inmiddels hebben de fracties van VVD, CDA, Dorpsbelang Langedijk en CU het voorstel in de gemeenteraad getorpedeerd – nadat het voorstel al eerder (dinsdag 26-02, red.) te elfder ure van de agenda werd gehaald, dit na de boodschap van de wethouder Verkeer, dat de subsidieverlening door de provincie geschiedt op basis van het ingediende plan en dat afwijking van dat plan ertoe kan leiden dat de subsidie wordt geweigerd. Het feit dat Langedijk mogelijk zes ton misloopt was voor de raadsmeerderheid echter onvoldoende argument om althans een deel van het ontwerp te omarmen.

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven