Kadernotitie Sociaal Domein met PvdA-amendement gewijzigd vastgesteld

Door Marcel Reijven op 15 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 14 november besprak de gemeenteraad de strategische kadernotitie Sociaal Domein. Deze kadernotitie is een compacte notitie, maar het is ook een notitie met een hoog academisch gehalte, veel jargon. Belangrijker is nog dat met deze notitie veel verwachtingen bij onze inwoners worden neergelegd, verwachtingen waarvan het maar zeer de vraag is of die überhaupt waargemaakt kunnen worden. Tenslotte is het ook een notitie waarin zaken uit eerdere notities op een heldere manier bij elkaar worden gebracht, er wordt dus niet veel nieuws ingebracht.

De raad werd niet gevraagd de notitie vast te stellen, maar slechts de vijf uitgangspunten uit deze notitie. Op zich zijn dit uitgangspunten waar de fractie van de PvdA zich in kan vinden, zeker waar het gaat om de uitgangspunten waarbij de regie meer bij de gemeente ligt. We noemen dan ruimte voor maatschappelijke initiatieven en innovatie, preventie en vroegsignalering en integraal werken en maatwerk.

Waar de voornaamste rol bij onze inwoners ligt, is de fractie van de PvdA aanmerkelijk terughoudender. In onze visie moet de kernboodschap van het sociale beleid in Langedijk zijn dat er altijd een beroep kan worden gedaan op het gemeentelijke vangnet. De kadernotitie is op de onderdelen zelf- en samenredzaamheid en participatie wel heel erg gericht op eigen verantwoordelijkheid en het eigen netwerk van elk individu, worden er wel héél zware verwachtingen bij individuele en groepen inwoners gelegd. Wat dat betreft kunnen we de opmerking van de cliëntenraad hierover alleen maar omarmen.

Juist de Langedijkers die veelal ongewild een beroep op belangrijke sociale voorzieningen moeten doen, veelal de zwaksten, de meest kwetsbaren in onze gemeente, zijn of voelen zich verloren op deze onderdelen; op de zelfredzaamheid en het eigen sociale netwerk.
Natuurlijk óók de PvdA Langedijk streeft ernaar dat iedereen naar eigen kunnen bijdraagt, dat iedereen meedoet. Maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. En hoewel  in deze notitie het gemeentelijke vangnet aan bod komt is het jammer, dat er toch wel zware verwachtingen worden neergelegd bij inwoners, zonder dat die inwoners actief daarin gekend zijn. Hiermee dreigt het sociale beleid een opgelegd pandoer van de gemeente te worden, waar juist participatie en draagvlak vanuit de doelgroep voorwaardelijk is voor een geslaagd beleid.

De fracties van PvdA en ChristenUnie vonden elkaar hierin en stelden met een amendement voor een zesde uitgangspunt aan het besluit toe te voegen: Daar waar burgers het niet op eigen kracht redden zorgt de gemeente voor passende hulp en ondersteuning. Na discussie en een kleine toevoeging in het besluit (een verwijzing naar de relevante wetgeving, namelijk de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet) werden het amendement en de kadernotitie met ruime meerderheid aangenomen.

Toch een belangrijk succes in de bevestiging van het sociale gezicht van de gemeente Langedijk!

Marcel Reijven

Marcel Reijven

Geboren in Wormerveer, opgegroeid in Enkhuizen en inmiddels 21 jaar woonachtig in Oudkarspel, “een echte Noord-Hollander”, zo zegt hij zelf. Maar wie is hij nog meer en hoe ziet hij de toekomst van Langedijk de komende jaren tegemoet? Maak kennis met de wethouder Sociaal Domein van gemeente Langedijk, Marcel Reijven. Met zijn militaire opleiding ging

Meer over Marcel Reijven