13 november 2013

Een nieuwe hoeder van een gesubsidieerde maatschappij?

Subsidies, gesubsidieerde instellingen: werd daarover gesproken, dan wisten alle partijen de PvdA wel te vinden, ‘de grote boosdoener, de partij die coûte-que-coûte gesubsidieerde instellingen overeind wilde houden’. Nu, in Langedijk is er weer een partij aan het oppervlak verschenen die zich weinig aantrekt waar het de financiële positie van Langedijk betreft. Neen, deze partij vindt het belangrijker verenigingen en instellingen subsidies te beloven, zonder dat überhaupt het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid is uitgewerkt!

Het CDA Langedijk – want die partij is het – gaf de eerste signalen al bij de vaststelling van de Kadernota 2013 – 2017: als enige van de acht in de raad vertegenwoordigde partijen stemde die partij niet in met het financiële perspectief. Gisterenavond en vannacht trok de fractie die lijn door, door als enige fractie tegen de Programmabegroting 2014 te stemmen.

Aan de andere kant wilde de fractie van het CDA wél de voorgenomen bezuinigingen op subsidies (het forse bedrag van 1,2 miljoen euro) ‘verzachten’, door die bezuiniging gefaseerd te realiseren, maar daar een dekking tegenover te zetten die nog zachter is dan gesmolten boter. Hiernaast komt de fractie de laatste weken naar voren als de hoeder van Stichting Peuterspeelzalen Langedijk (SPL), de organisatie die nu verantwoordelijk is voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk in Langedijk.

Het is jammer dat het CDA met deze opstelling een aantal fundamentele denkfouten maakt. Ten eerste noemt de fractie weliswaar dat de bezuiniging die raad bij de Kadernota vaststelde, gerealiseerd moet worden op subsidies en accommodaties, maar het CDA gaat in haar (summiere) uitwerking slechts uit van lagere subsidiebedragen. Met de keuze nu de taakstelling iets te verzachten (want in alle eerlijkheid: een mindere bezuiniging van 200.000 euro LIJKT veel, ten opzichte van het geplande bedrag is het slechts zo’n 17% minder!) loopt de fractie van het CDA vooruit op besluiten die de raad nog moet nemen. Als het misschien eindelijk een keer verloopt in het forum zoals gepland, dan kan de raad de basis voor het nieuwe beleid, de maatschappelijke doelen, vaststellen in december. Daarna kan het college het nieuwe integrale subsidie- en accommodatiebeleid vorm geven! En in de visie van het college is een bezuiniging van 1,2 miljoen euro een haalbaar en reëel resultaat van dat nieuwe beleid!

Ook in haar soms felle verdediging van SPL slaat het CDA de plank mis! Is het de verantwoordelijkheid van de raad om een organisatie in stand te houden, in casu de Stichting Peuterspeelzalen Langedijk, of moet de raad de kaders scheppen waardoor in Langedijk het peuterspeelzaalwerk, maar in ieder geval de voor- en vroegschoolse educatie kan worden uitgevoerd? Natuurlijk, het resultaat kan zijn dat SPL de meest geëigende partij is om dat te realiseren, maar elke redelijk denkende christendemocraat moet het toch met de sociaaldemocraten eens zijn dat kaderstelling uitgaat boven het in stand houden van instellingen!

Ten slotte willen we toch ook nog even de essentie van subsidies terughalen: subsidie is een recht, maar hoe je het wendt of keert, subsidies zijn altijd tijdelijk… … …