7 november 2013

Hervorming zorgverlening verandert (weer): Persoonlijke verzorging komt niet naar de gemeente

Met ingang van 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke verzorging anders ingevuld dan waarop de gemeenten tot nu rekenden: in plaats van de gemeenten worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer op 6 november in brief laten weten. Hij hanteert nu het uitgangspunt van verzorging en verpleging in één hand, onder de paraplu van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op dit plan, waarin een belangrijke rol wordt voorzien voor wijkverpleegkundigen, hebben de gemeenten bij monde van de VNG,eufemistisch gezegd, teleurgesteld gereageerd (zie het artikel: Gemeenten laaiend op Van Rijn).

De staatssecretaris wil dat kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening straks niet naar twee loketten hoeven. Daarom wordt alleen het deel van verzorging dat samenhangt met begeleiding en ondersteuning overgeheveld naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015. Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris vooral heeft gekeken naar de zorginhoudelijke samenhang en niet naar de overlap tussen vormen van zorg en ondersteuning als zodanig.

Wordt het werk georganiseerd in kleinschalige, zelfsturende teams die verpleging en verzorging integraal leveren, dan wordt de zorg beter afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt waardoor de zelfredzaamheid verbetert. ‘Dit is onder meer te danken aan de manier waarop (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden de zorg rondom de cliënt organiseren, namelijk door kennis en kunde te delen en af te stemmen wie de zorg verleent. Deze manier van organiseren is over het algemeen goedkoper en cliëntvriendelijker’, aldus Van Rijn in zijn brief.