13 juni 2013

Centrumplan Sint Pancras: SV Vrone presenteert werkgroep

Eind vorig jaar werd duidelijk: de plannen voor herstructurering van de maatschappelijke voorzieningen in Sint Pancras zijn véél duurder dan ooit gedacht. En dat terwijl de financiële positie van de gemeente aanmerkelijk was verslechterd. Begin 2013 volgde de raad dan ook het voorstel van het college om de plannen voor het dorp niet uit te voeren.Dit betekende ook het einde voor een verhuizing van S.V. Vrone naar een nieuw complex, terwijl duidelijk was dat het huidige complex aan de Boeterslaan sterk verouderd is.

De gemeente heeft – door de veranderde economische omstandigheden – slechts financiële middelen voor renovatie van de Vrone-velden. Wel is de gemeente het gesprek met de sportvereniging aangegaan om gezamenlijk te kijken hoe de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet. Hierop heeft S.V. Vrone het initiatief genomen om een plan voor de modernisering van de huidige locatie te ontwikkelen. Al spoedig bleek een aantal betrokken ondernemers uit het dorp bereid om met de sportvereniging mee te denken: de geboorte van de werkgroep ‘Hart voor Sint Pancras!

In samenwerking tussen S.V. Vrone, Sander Douma Architecten, bouwbedrijf Geco Alkmaar, Bink Bouw, Schot Groep en De Geus Bouw is een plan ontwikkeld dat voor de lange termijn een oplossing biedt voor de sportvoorzieningen van S.V. Vrone. Daarnaast biedt het plan oplossingen voor de verkeersveiligheid en parkeervoorzieningen in de omgeving van het Vrone-complex. Ook zijn in het plan voorstellen ten aanzien van zorgwoningen en andere maatschappelijke voorzieningen in Sint Pancras opgenomen.

Belangrijk vraagpunt bij het plan vormt de financiële haalbaarheid. Vrone heeft de afgelopen jaren weliswaar geld gereserveerd, maar dat is absoluut onvoldoende om de plannen te financieren. Daarom wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners. Door bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van voorzieningen kan een win-win situatie ontstaan. Ook wordt gekeken naar een slimme herschikking van gronden, zodat ruimte ontstaat voor woningbouw.

Op dit moment voeren de werkgroep ‘Hart voor Sint Pancras’ en de gemeente constructief overleg. Vooruitlopend op de besluitvorming ten aanzien van het masterplan heeft de werkgroep een visie gepresenteerd ten aanzien van de aanleg van het gewenste kunstgrasveld op het sportcomplex van S.V. Vrone. De uitdaging voor alle partijen zit erin risicodragers voor de financiële paragraaf te vinden. Nader onderzoek en overleg vindt plaats om het haalbaarheidsgehalte  van het masterplan te toetsen.

Bron: Persbericht SV Vrone