24 april 2014

Besluit over subsidies: (nog) géén beleid, géén geld

Woensdag 23 april besprak de raad het voorstel voor het nieuwe Accommodatie- en subsidiebeleid. Twee weken eerder, op 8 april, was dat voorstel voor de eerste keer besproken in het forum, maar aan een inhoudelijke discussie was het forum nog niet toegekomen. Die discussie zou in mei gevoerd gaan worden; in ieder geval moest (NOODZAAK!) de raad gisteren een besluit nemen over de beslispunten 2 tot en met 5 van het voorstel. En eigenlijk ging het dan vooral om punt 3. van het besluit: subsidieplafonds vaststellen, en daarmee een bezuiniging van 1,6 miljoen euro zeker stellen.

Verrassend – voor de PvdA en enige andere fracties – was de wens van de meerderheid van de raad om niet de uitkomsten van de forumdiscussie te volgen en dus later inhoudelijk over het voorgestelde beleid te praten, maar dat toch in één beweging te doen: alle beslispunten moesten gisteren aan de orde komen. PvdA-fractievoorzitter Marcel Reijven had zich echter voorbereid op de meer procesmatige punten en vroeg direct een schorsing aan, om ook een reactie op het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid te kunnen geven. Een reactie op de inhoudelijke voorstellen bleek eigenlijk niet nodig: héél snel werd duidelijk dat wat nu wordt voorgesteld in ieder geval bij de drie coalitiepartijen niet op genade kon rekenen: de meerderheid van de raad zou sowieso beide beleidsdocumenten verwerpen.

Wat blijft is een Catch 22: stemmen we niet in met de overige voorstellen, dan realiseren we de opgenomen bezuiniging niet; stemmen we daar wel mee in, dan weten we niet wat de gevolgen daarvan zijn. Er ligt immers geen beleid aan ten grondslag. Deze hele besluitvorming komt op de fractie van de PvdA over als een verhaal van stoom en kokend water: willen we als gemeente Langedijk zaken nog kunnen regelen, dan móet de raad nú dit besluit nemen, ook al heeft de raad daar nog helemaal niet over kunnen discussiëren. En in het kader van behoorlijk bestuur kan dat natuurlijk niet.

Vorig jaar, bij de behandeling van de Kadernota, is veel aandacht besteed aan deze bezuiniging. Het college gaf daarbij nadrukkelijk aan, dat met het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid deze bezuiniging op een goede manier was te realiseren. De door onze fractie gevraagd garantie werd niet gegeven, maar herhaald werd: met het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid is deze bezuiniging op een goede manier te realiseren. Maar met de besluitvorming van woensdagavond is het verhaal nu omgedraaid: we realiseren de bezuiniging, en we zien wel hoe we dat verder vormgeven.

Al een aantal jaren propageert de fractie van de PvdA drie rollen voor de gemeente Langedijk naar organisaties in onze gemeente: accommoderen, faciliteren, subsidiëren. En bewust in die volgorde. Nog steeds zien we de zeer grote afhankelijkheid van subsidies voor het gebruik van accommodaties: sportclubs (en met LSVV, DTS, TurnTotaal Langedijk, Z&PC De Reuring) die zonder subsidie de huur van de accommodatie hoogst waarschijnlijk niet (meer) kunnen betalen; en hetzelfde geldt natuurlijk voor bibliotheek, Atelier6, muziekonderwijs. Het lijkt erop dat we deze organisaties laten verzuipen door in te stemmen met dit voorstel.

Het is onze overtuiging dat verenigingen zonder subsidie moeten kunnen bestaan. Sterker: een vereniging die subsidie nodig heeft voor haar voortbestaan, heeft in onze visie geen bestaansrecht. Maar de gemeente heeft daarbij wel een voorwaardenscheppende rol: de gemeente moet de mogelijkheden voor sport, spel, ontspanning bieden. Nu heeft de raad zich sec op de bezuiniging gericht, zonder verder richting te geven aan de invulling daarvan, door zaken nu niet integraal te behandelen, doet de raad zichzelf, maar vooral de lokale verenigingen en organisaties veel te kort.

Het is onze verantwoordelijkheid deze gemeente goed te besturen. Dit besluit lijkt daarvan géén goed voorbeeld te zijn.

Tegelijkertijd hebben de coalitiepartijen het college de opdracht gegeven zo snel mogelijk een nieuw accommodatiebeleid uit te werken en te kijken wat dat nog voor (positieve) effecten kan hebben voor subsidies. Dáár liggen dan weer wel kansen. Maar of dat nog past in de tijd, of dat ingevoerd kan worden (ruim) voor 1 januari 2015? Dat is zeer de vraag.