Begroting 2018 vastgesteld, PvdA stemt tegen

8 november 2017

Onze beschouwingen op de Programmabegroting 2018

De Programmabegroting 2018, de eerste begroting in Langedijk voor burgemeester Hoekema, voor dit college de laatste, immers in maart kunnen onze inwoners een nieuwe gemeenteraad kiezen; we kunnen deze begrotingsraad dan ook wel zien als de aftrap voor de verkiezingscampagne. Met de ruime keuzes voor nieuw beleid lijkt dat in ieder geval de insteek van het college te zijn: de schijn wordt gewekt, dat we na jaren van bezuinigingen toch ook maar weer eens wat moeten gaan uitdelen. En dat met de verkiezingen in het vizier.
En om dan maar een schot voor de boeg te geven, indachtig de verhoudingen in de gemeenteraad: na die verkiezingen opteert de fractie van de PvdA voor een breed gedragen raadsprogramma, in plaats van een beperkter coalitieakkoord. Een raadsprogramma waarmee de raad in zijn geheel de regie neemt over wat Langedijk is, maar vooral wat Langedijk kan en moet zijn, en dat tegelijk het verschil tussen oppositie en coalitie wegneemt. Een professioneel college kan daar als dagelijks bestuur met een collegeprogramma dan invulling aan geven: dualisme ten voeten uit. We dagen alle fracties uit, nee, we roepen alle fracties op, ná de komende verkiezingen het raadsprogramma als uitgangspunt te nemen.
Over de begroting: de fractie van de PvdA kan zich vinden in delen van deze begroting; op belangrijke punten geldt dat niet. We zijn blij met het verrichte werk, de tijdige aanlevering en de uitgebreide toelichting op de begroting. We rekenen op een voortvarende aanpak waar het gaat om de toekomst van de ambtelijke organisatie. We dagen de portefeuillehouder vóór afloop van het Langedijker Integraal Veiligheidsplan met voorstellen te komen voor de periode 2019 – 2022. Overigens is het wel raar te streven naar 3,5 inbraken per 1.000 woningen, waar we er nu 2,2 hebben… …
We kijken met grote belangstelling uit naar de ontwikkeling van het IKC in Sint Pancras; onze verwachtingen over de borging van Cultuur met Kwaliteit zijn misschien nog wel groter. Wat er gaat gebeuren met de Omgevingswet moeten we nog zien; de planning uit de begroting is natuurlijk achterhaald. Aan de andere kant: de Contourennota Langedijk zonder aardgas verwachten we volgend jaar wél. En mooi is natuurlijk dat zelfs dit college zoveel aandacht heeft voor en geeft aan het sociaal domein!
Dat de economische tijden ook voor Langedijk gunstiger zijn, zien we in een sluitend meerjarenperspectief met daarbij de ruimte voor nieuw beleid. Met wat hulp van de omgeving heeft het college het op het gebied van de financiën tenminste redelijk gedaan
Bij deze begroting zijn, op een aantal onderdelen bij de fractie van de PvdA wel twee bijzondere beelden ontstaan: een uitspraak van Colijn uit 1936, ‘gaat u maar rustig slapen’, en een TV-reclame voor Royal Club. In dit geval gaat het niet om doe maar een frisje, een kapseltje of een autootje, nee in het geval van Langedijk gaat het om ‘we sturen u nog wel een memootje’.
We krijgen ergens in het eerste kwartaal – in politieke termen is dat natuurlijk al redelijk concreet – met een memootje nadere informatie over de middelen voor schuldhulpverlening en armoedebeleid. We hebben inmiddels gekregen een bij de kadernota toegezegd memootje, zonder echte informatie overigen, we krijgen een memootje snippergroen, we krijgen … ik geloof dat de strekking wel duidelijk is. Toch nog een nabrander met deze begroting mogen we op basis van een (vertrouwelijk!) memootje instemmen met een investering van bijna twee miljoen euro voor water in en om Sint Pancras. En oh ja, laat u de uitwerking maar rustig aan het college over… …
Helaas wordt dit steeds meer de trend: we krijgen niet de mogelijkheid of de gelegenheid een goede politieke discussie te voeren over – op de schaal van Langedijk – redelijk ingrijpende investeringen. Nu is het debat natuurlijk heel beperkt, de standpunten staan meestal al vast voordat de vergadering begint, maar ware het niet mooi wanneer deze raad de gelegenheid zou hebben een visie op concrete investering te geven? Dat we in deze raad prioriteiten kunnen bespreken, in plaats sec ‘ja’ zeggen tegen een meer technocratische tabel?
Vorig jaar hebben we in deze raad vervelende ervaringen opgedaan over de inhoud en betekenis van instemmen met het MIP, we willen vergelijkbare ervaringen voor de toekomst voorkomen voor welke fractie, coalitie of oppositie dan ook. We roepen deze raad op te bevorderen dat slechts die investeringen waarover over in deze raad is besloten op te nemen op het MIP.
Daar komt bij dat het MIP bij uitstek een middel is om over het graf heen te regeren. Op 21 maart kiezen onze inwoners een nieuwe gemeenteraad. Laat die nieuwe raad dan ook besluiten tot investering in zijn periode. En laten wij die nieuwe raad weer concreet middelen geven om fractieondersteuning mogelijk te maken. Immers, we zien in deze begroting veel ruimte voor nieuw beleid, niet alleen daar waar we bij de kadernota al over besloten, maar ook nieuw opgevoerd in deze begroting.
Een concrete fractiebijdrage sluit ook aan bij het gestelde in artikel 33 van de Gemeentewet; ik citeer: De raad stelt met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen een verordening vast. De verordening bevat ten aanzien van de ondersteuning regels over besteding en de verantwoording. De wetgever heeft dus nadrukkelijk bedoeld dat de fracties ook een eigen budget hebben.
Het opvoeren van nieuw beleid in deze begroting sluit niet aan bij onze visie op de financiën voor Langedijk. De fractie van de PvdA meent dat juist waar er weer wat ruimte in de begroting ontstaat, we juist een pas op de plaats moeten maken om de financiële positie te versterken. We kunnen ons nog iets voorstellen bij incidentele uitgaven, moeite hebben we om op voorhand middelen structureel toe te bedelen, zeker ten aanzien van de voorgestelde keuzes zonder onderbouwing op dit moment.
Geld voor bemiddeling bij burenruzies? We kunnen ons er wel wat bij voorstellen, maar 30.000 euro daarvoor beschikbaar stellen zonder te weten wat we daarvoor kunnen verwachten? Een nog groter bedrag – 50.000 euro – reserveren om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de sportnota, zonder nog maar de inhoud daarvan te kennen? En dan 40.000 euro om uitvoering te kunnen geven aan de uitkomsten van evenementenbeleid. Waarom een financiële keuze voordat enig beleid is vormgegeven, laat staan dat het beleid is vastgesteld? Waarom geen ruimte geven aan de raad om op het moment dat het actueel is, daar feitelijk middelen tegenover zetten?
We kunnen natuurlijk ook een heel andere vraag stellen: Waarom bijvoorbeeld niet opnieuw investeren in het verenigingsleven? Waarom geen ruimte geven aan een ruimhartig(er) lokaal subsidiebeleid?
Het collegevoorstel is eerst geld te reserveren, om daarna beleid op die onderwerpen vast te stellen. In de woorden van wethouder Nieuwenhuizen, dat is niet de koninklijke weg. En hoewel ik persoonlijk meer republikeinse gevoelens heb, stelt de fractie van de PvdA nadrukkelijk voor toch te kiezen voor de koninklijke weg, door éérst beleid vast te stellen, en pas daarna daar financiële middelen aan te verbinden. Om dit te concretiseren dienen we een amendement met deze strekking in.
Iets heel anders zijn de posten opgenomen onder Incidentele mutaties nieuw beleid na Kadernota 2018: een investering van 3 miljoen 528 duizend euro in de eigen ambtelijke organisatie, en tweemalig een budget van honderdduizend euro voor voorbereidingen in het kader van Langedijk ontwikkelt met water.
Om met het eerste te beginnen, 3,5 miljoen euro voor de eigen organisatie: bij een formatieomvang van 169,7 fte komt dit neer op meer dan 20.000 euro per fte. We begrijpen dat er geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het gaat de fractie van de PvdA te ver om zo een fors bedrag vrij te geven zonder daar kaders aan te verbinden. Zoals toegezegd door wethouder Nieuwenhuis, verwacht de fractie concrete doelstellingen die met deze investering worden gerealiseerd, doelstellingen waaraan we kunnen toetsen dat het beoogde daadwerkelijk geschiedt!
De opname van de twee keer honderdduizend euro voor Langedijk ontwikkelt met water vindt de fractie van de PvdA een gotspe: deze raad heeft juist bij de kadernota 2018 besloten géén gelden voor Langedijk ontwikkelt met water op te nemen; dat het college dit voorstel toch opneemt noemen we een flagrante schending van een prerogatief van de raad. Het is teleurstellend dat we met een amendement het raadsbesluit van 11 juli 2017 terug moeten halen… …

Voor de begroting: klik HIER