28 november 2013, Het Behouden Huis, Oudkarspel | Het Behouden Huis, Oudkarspel

Algemene Ledenvergadering

De agenda voor deze vergadering luidt als volg:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Financiën

– Vaststellen van het jaarverslag 2012

De kascommissie heeft de stukken beoordeeld en stelt voor de penningmeester decharge over het jaar 2012 te verlenen.

– Benoeming leden van de kascommissie

– Vaststellen van de begroting 2014

4. Vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen

– In de afgelopen periode is het verkiezingsprogramma voorbereid, becommentarieerd en aangepast. De vergadering wordt gevraagd het verkiezingsprogramma vast te stellen.

5. Vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

– In de vorige vergadering is de adviescommissie ingesteld. De commissie brengt haar advies – dat wordt toegestuurd zodra het beschikbaar is – rechtstreeks uit aan de ledenvergadering. De vergadering wordt gevraagd de kandidatenlijst vast te stellen.

6. Rondvraag

7. Sluiting